Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Katru komisijas sēdi tiks detalizēti skatīts NAP konkrētus rīcības virzienus, konkrēti šodien NAP2027 prioritāte “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” rīcības virziens “Zinātne sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības izaugsmei un drošībai”. Visi deputāti ir saņēmuši Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam redakcijas projektu. Dokuments sastāv pēc būtības no divām sadaļām, kādi ir šie rīcības virzieni mērķi un rīcības virzieni uzdevumi. V. Vesperis iepazīstinās deputātus ar otro NAP prioritāti konkrēti rīcības virzienu Zinātne sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības izaugsmei un drošībai. Kontekstā globālā tirdzniecība un konkurence ir būtiski pieaugusi, tehnoloģiju attīstības ātrums un aptvērums pieaug, darbaspēks un talanti aizplūst uz globālajiem attīstības centriem, resursu un lēta darbaspēka ekonomikas nozīme mazinās, un zināšanu ekonomika ir vienīgais reālais izvairīšanās no «vidējo ienākumu slazda» veids.Izaicinājumi: Nepietiekams un nestabils finansējums zinātnei, zems privātā sektora finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam, nepietiekama cilvēkresursu kapacitāte un tās atjaunošana zinātnē, zinātnieku aizplūšana, nepietiekama zinātnes internacionalizācija un līdzdalība starptautiskajos zinātnes projektos, nepietiekama iekšējā konkurence uz pētnieku/profesoru amata vietām, zems starptautiskajās datubāzēs indeksēto Latvijas autoru publikāciju īpatsvars no visām Latvijas pētnieku publikācijām, zems privātā sektora finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam.Uzdevumi. Pētniecības cilvēkresursu piesaiste un kapacitātes celšanā, trīs pīlāru finansēšanas modeļa ar snieguma un inovācijas stimuliem efektīva ieviešana augstākajā izglītībā un zinātnē, zinātnes izcilības stiprināšana sabiedrības izaicinājumu risināšanai, pētniecības un inovācijas investīciju efektīva koordinēšana un pārvaldība, valsts un pašvaldību institūciju un publisko personu kapitālsabiedrību P&A stratēģiskās plānošanas un analītiskās kapacitātes stiprināšana un līderība pētījumu un inovācijas pasūtīšanā un ieviešanā, jo īpaši valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ieguldījums eksportspējīgu produktu vai pakalpojumu radīšanai un ieviešanai, publiskajā sektorā radīto zināšanu tieša nodošana Latvijas mazajiem uzņēmumiem, sociālajiem uzņēmumiem, sabiedriskajām organizācijām un radošajām industrijām.V.Dombrovskis uzklausot PKC secināja, ka varat uztaisīt diezgan vienkāršotu vingrinājumu, vienkārši paņemot reālistisku IKP izaugsmes paņemt prognozes 3% gadā, procentus nodokļu īpatsvaru 33%, paņemt katras ministrijas īpatsvaru budžetu. Pie nemainīgas politikas scenārijs, un izdarīt secinājumus. Izvairīties no scenārija uzzinātu fantastiskas bildes, par to, kas notiks.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv