Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Komisijas sēdē deputāti uzklausīja Pārresoru koordinācijas centra pārstāvjus par NAP2027 iekļauto rīcības virzienu “Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība”, vienlaikus turpinot pārspriest arī rīcības virzienu “Zinātne sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības izaugsmei un drošībai”.

Deputāti uzsvēra, ka plānošanas periodam ir nepieciešama skaidra vīzija un konkrēts plāns, tostarp runājot arī par investīciju apjomu. Izglītība ir prioritāte, kā labās prakses piemēru minēja vairākas Eiropas valstis, kurās izvirzīti skaidri mērķi katram izglītības līmenim, kā arī mūžizglītībai.

Pašlaik Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam (NAP2027) trūkst skaidra redzējuma augstākajai izglītībai, sēdē pārrunājot NAP2027 mērķus zinātnes un augstākās izglītības jomā.

Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji sacīja, ka izglītības sistēma ir jāpielāgo valsts demogrāfijas situācijai un darba tirgum, kā arī atgādināja, ka šobrīd noris NAP2027 pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana un tiek gaidīti būtiski priekšlikumi arī no nozares.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka pašlaik iezīmējas pretrunas starp valdības rīcības plānu, kurā iecerēts, ka vismaz viena Latvijas universitāte iekļūs 500 pasaules labāko universitāšu vidū, un Nacionālo attīstības plānu, kurā šobrīd nav skaidru priekšnoteikumu šīs ieceres īstenošanai.

Vjačeslavs Dombrovskis apkopojot sēdē izskanējušos klātesošo priekšlikumus, izteica nepieciešamību zinātni un augstāko izglītību integrēt tieši universitātēs. Jārada sistēma, kurā universitātes ir atbildīgas par fundamentālās zinātnes attīstību Latvijā. Izņēmumi, kad fundamentālā zinātne institucionāli darbojas ārpus universitātēm, ir pieļaujami tikai tad, ja ir skaidri pamatoti. Jāveic arī augstskolu pārvaldības modeļa reforma.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv