Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Diskutējot par bioekonomikas nozares galvenajiem mērķiem un rādītājiem NAP2027 kontekstā, Zemkopības ministrijas pārstāvji uzsvēra, ka šobrīd plānā nav neviena uzdevuma, kura ietvaros tiktu runāts par cilvēka veselību no pārtikas aprites viedokļa.

Komisijas deputāti uzsvēra, ka Bioekonomika ir viens no galvenajiem Latvijas stratēģiskajiem attīstības virzieniem, un Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam (NAP2027) ir jāietver bioekonomikai veltīta sadaļa, kurā būtu iekļauts konkrēts redzējums par tai nepieciešamajām inovācijām, darbaspēka resursu un kapitāla piesaisti.

Deputāti aicināja nākamajā plānošanas periodā lielāku akcentu likt tieši uz lauksaimniecības produktu pārstrādi un atbalstu uzņēmumiem, kas ar to nodarbojas. Vēsturiski atbalsts ir bijis koncentrēts uz graudkopību un lopkopību. Komisijas deputāti aicina to pārslēgt uz lauksaimniecības produktu pārstrādi, lai mums Latvijā būtu vairāk tādu spēcīgu uzņēmumu.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka bioekonomika ir jāskata kontekstā ar plānā iekļauto prioritāti par uzņēmumu konkurētspēju un materiālo labklājību.

KOMISIJAS LĒMUMS

Komisijas deputāti nolēma nosūtīt vēstuli Latvijas Republikas Ministru prezidentam ar lūgumu pilnveidot NAP2027 projektu ar šādiem papildinājumiem un priekšlikumiem:

1)         Prioritāti “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība” papildināt ar apakšvirzienu “Bioekonomika”, kurā ieskicēts nozares redzējums attiecībā uz tās produktivitāti un inovācijām, darbu un ienākumiem, kapitālu un uzņēmējdarbības vidi.

2)         Iekļaut Zemkopības ministrijas izstrādāto priekšlikumu “Sabiedrības veselības stiprināšana, veicinot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti saskaņā ar “vienas veselības” principu un augstāku standartu un inovāciju izmantošanu pārtikas apritē un dzīvnieku veselībā, ietverot antimikrobiālās rezistences ierobežošanu sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības un vides jomā.”

3)         Lai palielinātu bioekonomikas produktu pievienoto vērtību, nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā mainīt uzsvaru no bioresursu primārās ražošanas uz to pārstrādi.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv