Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Komisijas sēdē deputātus par informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu eksporta galvenajiem mērķiem NAP 2021 - 2027 iepazīstināja Ekonomikas ministrijas pārstāve E. Feldberga. Uzsvēra, ka attīstības virzieni 2021.-2027.gadam ir digitālās izglītības ekselence (horizontālo jomu kapacitātes stiprināšana), ilgtermiņa digitālās transformācijas stratēģijas izstrāde (uzdevums: Latvijas Ekonomikas digitalizācija), digitālās inovācijas (RIS3 īstenošanas process), cilvēkresursu attīstība, likumdošana un internacionalizācija.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti un rosināja IT nozarei pienācīgu lomu atvēlēt arī Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam (NAP2027), ka Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu eksportam ir jābūt vienam no valsts stratēģiskās attīstības virzieniem.

Diskutējot par to, kā novērst cilvēkresursu trūkumu, deputāti izcēla nepieciešamību sasniegt izvirzīto mērķi – sagatavot 3000 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju studiju programmu absolventus gadā.

Šobrīd studijas pabeidz krietni mazāks studentu skaits, klātesošie iezīmēja vairākus iespējamos ceļus situācijas uzlabošanai, tostarp rosinot izvērtēt, kā samazināt studentu atbirumu esošās izglītības sistēmas ietvaros, kā īstenot pieaugušo izglītības iespējas šajā nozarē un kā veicināt augstākās izglītības eksportu, piesaistot studentus no citām valstīm.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis uzsvēra, ka informācijas un komunikāciju pakalpojumu eksports 2019.gadā ir sasniedzis teju 900 miljonus eiro aicinot atbildīgās ministrijas Nacionālajā attīstības plānā iekļaut savu redzējumu par to, kas būtu paveicams šajā nozarē nākamajā plānošanas periodā

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē tika izskatīts jautājums par finansiālu atbalstu Latvijas dalībai Eiropas Vērtību pētījumā. Komisija nolēma lūgt Latvijas Republikas Ministru prezidentam nodrošināt finansiālu atbalstu pētījumam. Koordinatoru no valdības puses nosakot Pārresoru koordinācijas centru.

KOMISIJAS LĒMUMS

 Komisijas deputāti nolēma nosūtīt vēstuli Latvijas Republikas Ministru prezidentam ar lūgumu pilnveidot NAP2027 projektu ar šādiem papildinājumiem un priekšlikumiem:

1)         Prioritāti “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība” papildināt ar apakšvirzienu “Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu eksports”, kurā ieskicēts nozares redzējums attiecībā uz tās produktivitāti un inovācijām, darbu un ienākumiem, kapitālu un uzņēmējdarbības vidi.

2)         Lai novērstu cilvēkresursu trūkumu informācijas tehnoloģiju nozarē, uzsvērt nepieciešamību sagatavot 3000 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju programmu absolventus gadā. Ņemot vērā, ka prognozētais vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības ieguvušo skaits Latvijā varētu būt nepietiekams šāda mērķa sasniegšanai, komisijas ieskatā nepieciešams attīstīt kvalitatīvas augstākās izglītības eksportu un kāpināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju programmās studējošo skaitu no ārvalstīm. Tāpat cilvēkresursu trūkuma risināšanai nepieciešami risinājumi ārvalstu speciālistu piesaistīšanai strādāt Latvijā, kā arī jāattīsta mūžizglītības programmas.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv