Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Ekonomikas minsitrijas tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktors Jānis Salmiņš iepazīstināja deputātus ar Ekonimikas ministrijas sagatavotu prezentāciju:Ekonomikas transformācija straujākas izaugsmes nodrošināšanai - produktivitāte un cilvēkkapitāls. Ekonomikas izaugsmes mērķis ir straujāka ekonomikas izaugsme, kas tiek balstītas uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitāti, inovācijām vidējā termiņā panākt sabalansētu 5% IKP pieaugumu ik gadu. Pašlaik Latvijā jaunu konkurētspējas priekšrocību trūkums kavē eksporta izaugsmi. Izaugsmi balsta lēni augošs iekšzemes pieprasījums IKP vidēji 2,3%. Deputāti tika iepazīstināti ar Nodarbinātības padomes 2017.gada 1.pusgada darba programmu: Tautsaimniecībai atbilstošas augstākās izglītības attīstība −augstākās izglītības piedāvājuma saskaņošana ar tautsaimniecības nozaru izaugsmes vajadzībām,−studiju programmu konsolidācija,−absolventu monitorings, Zinātnes un pētniecības ieguldījums tautsaimniecības transformācijā −prioritārie virzieni zinātnē 2018.-2021.gadam,−valsts uzņēmumu iesaiste pētniecībā un inovācijās, Darbaspēka vajadzību noteikšana nozarē,−nozaru vajadzību pēc cilvēkresursiem analīze (IKT, elektronikas, ķīmijas un farmācijas, mežsaimniecības un kokapstrādes, pārtikas, mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs),Jauniešu garantijas pasākumu īstenošana:−progress un tālākie risinājumi, Sabiedrības un darbaspēka novecošanās ietekme uz darba tirgu un iespējamie risinājumi.

 

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv