Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane iepazīstināja deputātus ar ESF projektu "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu, projekta īstenošanas laika periods: 2017.gada 1.janvāris – 2022.gada 31.decembris, plānotais kopējais projekta finansējums – 25 353 413 EUR un 23.12.2016. parakstīta vienošanās ar CFLA par projekta īstenošan. Projekta mērķa grupas nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, t.sk.: ar zemu izglītības līmeni, ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums, ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu; prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora  5., 7., 8. un 9.pamatgrupas profesijās, kā arī nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Mācību izmaksas tiek segtas pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss. 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar IZM noteikusi 4 prioritārās nozares, kam jānosaka mācību vajadzības un jāizstrādā mācību piedāvājums pirmajā mācību ciklā projektā: būvniecības nozare, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare, kokrūpniecības nozare un metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare. Uzklausot nozares pārstāvjus komisijas priekšsēdētāja L. Straujuma ierosina pēc 1,5 mēneša Izglītības un zinātnes ministrijai un VIAA Profesionālās izglītības projektu departamentam informēt sabiedrību par pieaugušo izglītības interesantu mobilitāti, sadarbību starp IZM un LDDK ekspertu padomēm, nozaru programmas rezultatīvajiem rādītājiem, mērķu auditorijām un sadarbību ar Latvijas darba devēju konfederāciju.

 

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv