Drukāt

Deputāti un klātesošie uzklausīja 12. Saeimas deputāta Eināra Cilinska un RTU docentes Dagnijas Blumbergas prezentāciju par Eiropas Savienības un globālo ilgtspējas mērķu ietekmi uz Latvijas attīstību. Tika ieskicēti daudzi būtiski mērķi, kuri savstarpēji pārklājas. Svarīgākais jautājums, vai tie ir sasniedzami? Kā norādīja komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma, būtiska ir šo mērķu savstarpēja koordinācija un uzraudzība.

Einārs Cilinskis atzīmēja, ka mērķi kopumā ir sasniedzami tikai ar būtisku valsts attīstības paradigmas maiņu.  

Mērķi ir sasniedzami:

•      ja tiks iekļauti valsts prioritāšu sarakstītā;

•      ja tie tiek skatīti kompleksi, nevis katrs atsevišķi;

•      ja visās minētās jomās ir nacionāla līmeņa pētījums, un pēc tam tiek veikta  mērķu sinerģija;

•    ja  ir izveidota vienota Latvijas politikas plānošana un dokumentiem ir saistība ar finanšu resursu piešķiršanu, saprotot, ka sektorāliem plānošanas dokumentiem ir sekundāra nozīme.

Svarīgākais, kas būtu jādara ir:

•      jāpārstrukturē resursi, kas tiek izmantoti uz rezultātiem orientētiem valsts finansētiem pētījumiem ne-ETS, aprites ekonomikas u.c. jomās;

•     kardināli jāmaina zinātnisko projektu pārvaldības (menedžmenta) struktūra, lai valsts ieguvumi, lai koordinētu modelēšanas procesus un izslēgtu prognozēto procesu un jomu pārklāšanos;

•    izveidot politiku, modeļu, dokumentu, politikas uzstādījumu vērtējuma sistēmu, lai paaugstinātu iesaistīto zinātnieku un ierēdņu atbildību un reorganizēt NAP darba grupu, lai palīdzētu sakārtot iepriekšminēto un ņemt vērā zinātniskās izstrādes rezultātus NAP vidustermiņa pārskatā un jaunā NAP izstrādē. 

Prezentāciju plašāk skatīt šeit: 

http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/webSNbyDate?OpenView&count=1000&restrictToCategory=22.03.2017