Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Komercdarbības un finanšu pētniecības aģentūras valdes loceklis Andris Nātriņš iepazīstina komisijas deputātus ar FORUMU CIKLS LATVIJAS FORMULA 2050 trim forumiem, kuri norisinājās 2017.gada beigās un 2018.gada pirmajā pusgadā uzsverot, ka Latvija ir ceļā uz viedvalsti. Biedrība «Latvijas formula 2050» būs kā platforma modernas valsts un sabiedrības stratēģijas meklējumiem gan pēc formas, gan satura. Galvenie uzdevumi būs stratēģiskās plānošanas potenciāls Latvijā, līdzdalības iniciatīvas, padziļinātas diskusijas plašā un daudzveidīgā iesaistīto pušu lokā un kā arī diskusijas par iespējām iespējams «personalizēt» stratēģiskos procesus?

Komisijas deputāti ierosināja, ka būtu svarīgi plānojot jau Nacionālo attīstības plānu 2050 ņemt vērā biedrības idejas un sabiedrības gatavību iesaistīties jaunā Nacionālā attīstības plāna veidošanā.

Ilgtspējīgas attīstības komisijai sanākot uz pirmo 2018.gada rudens sesijas komisijas sēdi pārrunāja darba plānu, kurā iekļāva dažādus jautājumi:    

  • Latvijas ziņojums ANO par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu un to sasaisti ar Nacionālo attīstības plānu 2021. - 2027. gadam.
  • Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018. - 2021. gadam.
  • Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmuma ‘’Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu’’ izpildes rezultāti. Zemes politikas izveides progress.
  • Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmuma ‘’Par uzdevumiem, kas veicami kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla izveidošanai un ar izglītojamo telpisko mobilitāti saistīto problēmu risināšanai’’ izpildes rezultāti.
  • Latvijas Inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveides progress.
  • Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam izstrāde un izvirzāmie mērķi.

Komisijas sēdē tika iekļauti divi jautājumi:

1.Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīja komisijas izstrādāto lēmuma projekta “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi” virzību uz 21.jūnija Saeimas plenārsēdi.

2.Saeimas Analītiskais dienests iepazīstinās ar pētījumu: Par darbaspēka nodrošinājumu tautsaimniecībai. Pētījuma tēma “Par darbaspēka nodrošinājumu tautsaimniecībai” ir sašaurināta, pamatā koncentrējoties uz imigrācijas lomu darbaspēka nodrošinājumā Latvijā. Komisijas deputāti uzsvēra, ka minētā pētījumā par imigrācijas lomu darbaspēka nodrošinājumā Latvijā nav pieminēts esošo iedzīvotāju darbaspēka nodrošinājums Latvijā.

 

 

Komisijas deputāti vienbalsīgi ar precizējumiem atbalstīja Ilgtspējīgas attīstības komisijas izstrādāto lēmuma projektu “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi”.

Izstrādātā dokumenta gaitā tika diskutēts par Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, deputāta E. Cilinska un Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Ivara Kalviņa priekšlikumiem.

 

 

Latvijas Republikas Saeima 2016.gada 16.jūnija sēdē, ņemot vērā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmumu “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu”, uzdeva Ministru kabinetam, kā vienu no uzdevumiem Zemes politikas izstrādi.

2018. gada 30. maija Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji iepazīstināja ar Zemes politikas 2030+ mehānisma izstrādi.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti konceptuāli atbalstīja VARAM izstrādāto Zemes politiku 2030+.

Komisijas deputāti aicina VARAM pievērst pastiprinātu uzmanību sadarbībai ar Zemes politikas saistītām institūcijām (Zemes politikas konsultatīvo padomi, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, nevalstiskām organizācijām, LOSP, vides organizācijām un Latvijas Privāto mežu īpašnieku asociāciju).

Komisija aicina Ministru kabinetu pēc Zemes politikas apstiprināšanas, uzsākt padziļinātu Zemes politikas ieviešanu.

Komisijas deputāti aicina nodrošināt:

1)normatīvā regulējuma izstrādi Zemes politikas ieviešanai;

2)Zemes politikas uzstādījuma saskaņošanu ar citām stratēģijām;

3)likumdošanas sakārtošanu rezerves zemes fonda izmantošanai.

Komisijas deputāti uzsvēra, ka svarīgi ir atrast balansu starp ilgtermiņa un īstermiņa uzstādījumiem. Zemes politikas ieviešanas mehānisms jāparedz nākamā Nacionālo attīstības plānā un Latvijas lauku attīstības plānā.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija lūdz Ministru kabinetu informēt komisiju par Zemes politikas 2030+ mehānisma izstrādi līdz 2018.gada 31.oktobrim.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv