Atbildes projekts Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par Saeimas paziņojuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas" 1. un 2.punktā dotā uzdevuma izpildi).

 

2016.gada 27.aprīlis
2016.gada 27.aprīlis
2016.gada 27.aprīlis
2016.gada 27.aprīlis
2016.gada 27.aprīlis
2016.gada 27.aprīlis