Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 LM Valsts sekretāra vietniece Līga Āboliņa Komisiju informēja par uzsākto darbu pie Bērnu, ģimenes un jaunatnes politikas attīstības pamatnostādnēm 2021.- 2027.gadam izstrādes.

 Komisijai nākas konstatēt, ka augšminētas pamatnostādnes tiešā veidā nav vērsti uz dzimstības veicināšanas mērķi. Netika gūts priekšstats par konkrētiem rīcības virzieniem un plānotajiem pasākumiem demogrāfisko rādītāju krituma stabilizācijai un atbalsta sistēmas veidošanā vecākiem. Ziņojumā iztrūka pamatotu izstrādātu priekšlikumu gan par finansiāla atbalsta un vispārēja pakalpojumu instrumentu tālākās attīstības stratēģiju ģimenēm ar bērniem, gan par agrīnās prevencijas pasākumu klāsta un pieejamības attīstības plānu bērniem un viņu vecākiem. Ņemot vērā augšminēto, un arī uzklausot atbildīgas iestādes un pieaicinātus ekspertus, Komisijai tapa skaidrs, ka ne LM, ne arī Demogrāfisko Lietu Centrs (DLC) nav saņēmusi tiešu uzdevumu izstrādāt un īstenot pasākumus dzimstības pieauguma veicināšanai.

 Komisija ir spiesta secināt, ka šobrīd LM piedāvājums saturiski nenodrošina Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam (turpmāk – NAP2027) izvirzīto rezultatīva mērķa sasniegšanu attiecībā uz summāro dzimstības koeficientu. Tāpat pastāv bažas par to, vai pamatnostādnes tiks izstrādātas savlaicīgi, līdz ir pabeigts darbs pie Darbības programmas Latvijai 2021.-2027.gadam izstrādes.

 Lai nodrošinātu valsts ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi un sasniegtu NAP2027 izvirzītos mērķus, aicinām Ministru prezidentu noteikt vienu galveno atbildīgo institūciju, kas nodrošinātu ekspertu iesaisti un nepieciešamo sadarbību Latvijas dzimstības veicināšanas stratēģijas izstrādei. Apzinoties, ka dzimstības veicināšanas stratēģija un tās īstenošanai nepieciešamo pasākumu plānošana un īstenošana ir starpsektoriāla pēc savas būtības, un ņemot vērā Komisijas dalībnieku vairākkārt norādīto, ka tie kā horizontāli jautājumi skar vairāku ministriju kompetenci, aicinām Ministru prezidentu personīgi nodrošināt kontroles procesu pār Bērnu, jaunatnes un ģimenes politikas attīstības pamatnostādņu izstrādi, deleģēt šī stratēģiskā dokumenta tapšanā visus nepieciešamos resursus, kā arī aktualizēt vienotā stratēģiskā redzējuma nepieciešamību iesaistīto jomu ministriem un informēt Komisiju par tālāko virzību.

  Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija nolēma aicinām Ministru prezidentu noteikt vienu galveno atbildīgo institūciju, kas nodrošinātu ekspertu iesaisti un nepieciešamo sadarbību Latvijas dzimstības veicināšanas stratēģijas izstrādei.

 

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv