Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija uzklausīja VARAM sniegto informāciju par digitālās transformācijas(DT) pamatnostādnēm 2021-2027.gadam. Stratēģijas vīzija ir labvēlīga un moderna dzīves telpa, kas ir balstīta mūsdienu tehnoloģiju prasmīgā pielietošanā un mērķis ir veidot tādu sabiedrību, tautsaimniecību un valsts pārvaldi, kas efektīvi un mērķtiecīgi izmanto esošās un veido jaunas digitālo tehnoloģiju iespējas, kā arī to radīto vidi, uzlabojot dzīves kvalitāti ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā, ceļot valsts un tautsaimniecības konkurētspēju.

 VARAM pārstāvji informēja par pamatnostādņu izstrādes darba grupas darbu, kas tika organizēts pa rīcības virzienu un tematisko sadaļu apakšgrupām. Pamatnostādņu satura izstrādes uzsākšanas kopējās virtuālās sanāksmes ir notikušas no 5. maijā līdz 25. augustam, organizējot vairāk nekā 55 virtuālas rīcības virzienu un tematisko sadaļu satura izstrādes darba grupu apspriedes. Pamatnostādņu izstrādes darba grupā piedalījās kopumā vairāk, kā 200 pārstāvji no ministrijām un dažādām organizācijām. DT pamatnostādņu attīstības virzieni ir digitālās prasmes un izglītība, digitālā drošība un uzticamība, telekomunikāciju un skaitļošanas pieejamība, tautsaimniecības (arī valsts pārvaldes) digitālā transformācija, inovācijas, IKT industrija un IKT zinātne.

 Viena no problēmām ir neefektīva, novecojusi IKT infrastruktūra, kas nav saderīga ar mākoņpakalpojumiem un problēmas ar sabiedrības prasmēm īpaši pēc ienākumu līmeņa, vecuma un dzīves vietas(lauki/ pilsēta).

 Uzklausot sniegto informāciju komisija nolēma organizēt 3.februārī komisijas sēdi par datu pārvaldības un pieejamības politiku un lūdza VARAM sagatavot kādas ir problēmas un piedāvāt risinājumus.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv