Drukāt

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts ilgtspējīgas attīstības politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits sēdē klātesošos iepazīstināja ar reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam(RPP). RPP ir pieņemts Ministru kabinetā 2019.gada 19.novembrī. Mērķu sasniegšanai ir noteikti vairāki virzieni: uzņēmējdarbības vides uzlabošana reģionos, pakalpojumu efektivitātes uzlabošana reģionos, publiskās pārvaldes kapacitāte un sabiedrības līdzdalība. R. Bremšmits iepazīstināja ar RPP risinājumiem tie būtu - plānotie instrumenti pašvaldībām uzņēmējdarbības vides sakārtošanai reģionos, plānotais atbalsts cilvēkresursu piesaistei reģionos, plānotie pasākumi pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai atbilstoši demogrāfiskajiem izaicinājumiem, plānotie pasākumi sabiedrības līdzdalības un pārvaldes kapacitātes celšanai. Komisijas deputāti tika iepazīstināti ar nacionāliem atbalsta pasākumiem. Atbalsta pasākumi: kopējais finansējums (ES fondi uzņēmējdarbībai + pakalpojumiem, izslēdzot atbalstu bērnudārziem, viedajām pašvaldībām un kapacitātei), reģionālās attīstības atšķirības – IKP kritērijs un tematiskā koncentrācija mazāk attīstītajiem reģioniem, konkurētspējīgākie projekti – pašvaldībām reģionālā mēroga konkurss (70% finansējuma), mērķteritorijas – finansējums reģionālā mēroga projektiem (30% finansējuma). Noteikts ir ES fondu un investīciju atbalsts RPP īstenošanai. Kā arī nacionālie atbalsta pasākumi SEZ jaunais nodarbinātības atbalsts: 2020.gadā stājās spēkā grozījumi likumā «Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās» un Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā un 2021.gads un turpmāk uzsākta līgumu slēgšana ar SEZ kapitālsabiedrībām par darba algu atbalstu kā arī plānots atbalsts ATR ceļiem plānotais atbalsts – 300 milj. EUR un plānotais rezultāts – indikatīvi 900 km. Plānoti aizdevumi 150 000 000 EUR 2021.gadā, tai skaitā: jaunas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) būvniecībai vai esošas PII paplašināšanas investīciju projektiem, izglītības iestāžu investīciju projektiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgas izglītības funkcijas izpildi, pašvaldību investīciju projektu īstenošanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid -19 izplatību, prioritāram investīciju projekti, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 400 000 EUR apmērā.

Nozaru ministriju provizoriski plānotais atbalsts reģionālai attīstībai (DP) ir sadalīts starp Satiksmes, Ekonomikas un Zemkopības ministrijām.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzklausot ministriju redzējumu, uzsvēra, ka reģionālās politikas pamatnostādņu aktivitātes un mērķi ir sasniedzami.