Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Pārresoru koordinācijas centra (PKC) pārstāvis ziņoja par Latvijas Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķu 2020-30 īstenošanu. ANO augsta līmeņa politikas forums notiks 05.07.-15.07.2022. Latvija ziņos jau otro reizi. Latvijas ziņos par visiem mērķiem neatkārtos informāciju, kas bija 1.ziņojumā. Latvijas pieeja šim ziņojumam būs lakoniska izteiksme, konkrētība, COVID-19 – nedaudz, jo situācija mainās un uzsvērs, ka svarīgs ir miers.

Latvijas 2018.gada ziņojuma galvenā tēze ir arī 2022.gada ziņojuma pamattēze. Kā līdz 2030. gadam izveidot inovatīvu un ekoefektīvu tautsaimniecību, iekļaujot ikkatru.

 Iesaistīto pušu redzējumi un ieguldījumi ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanā sniedz konkrētus priekšlikumus par savu jomu, uzsverot vajadzību pēc lielākas starpnozaru sadarbības un izpratnes veidošanas par ilgtspējīgas attīstības nozīmību, un aicinot radīt un ieviest uz pierādījumiem balstītus risinājumus, lai sasniegtu klimata mērķus.

 Ziņojuma galvenās tēzes: miers ir priekšnosacījums ilgtspējīgai attīstībai. Latvijas politika ir vērsta uz visu IAM īstenošanu - mērķi, uz kuriem ejam, ir noteikti, visās galvenajās jomās, rīcības plāni ir izstrādāti, un to ieviešana ir sākusies. Saeima pieņēma īpašo pielikumu NAP2027: darbība Covid seku likvidēšanai paātrina rīcību atsevišķu NAP2027 mērķu sasniegšanai - palīdzam krīzes skartajiem, nenovirzoties no mērķiem, par kuriem vienojāmies iekļaujošā NAP2027 izveides procesā. Latvija veicina savas valsts ilgtspēju un mērķtiecīgi sniedz ieguldījumu arī pasaules kopējā ilgtspējā. Turpināt ilgtspējīgu attīstību un uzlabot labās pārvaldības prakses; vairāk izmantot faktorus, kas aktivizē rīcību un paradumu maiņu; veic visaptverošas sarunas ar sabiedrību – kādā realitātē vēlamies dzīvot, nu jau - 2050. gadā.

 Komisijas deputāti diskutēja par ziņojumu, pieminot, ka maz ir runāts par reģionālās nevienlīdzības mazināšanu un ieteica, ka vajag papildināt ziņojumu. Ņemot vērā ieteikumus, PKC papildināja ziņojumu, iekļaujot tekstā, sociālo iekļaušanu un līdzsvarotu reģionālo attīstību, nodrošinās Latvijas reģionu līdzsvarotu attīstību, īpašu uzmanību pievēršot Latgales reģiona attīstībai, un sadarbības dziļumu starp pilsētām un laukiem.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv