Ekonomikas ministrijas (EM) Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders informēja deputātus par mājokļa pieejamību un atbalsta rīkiem Latvijas iedzīvotājiem. Atbalsts mājsaimniecībām, kuru ienākumi neļauj sakrāt pirmo iemaksu, lai iegādātos mājokli, ir subsīdija daudzbērnu ģimenēm, mājokļu garantija ģimenēm ar bērniem, mājokļu garantija jaunajiem speciālistiem (Komerciālā garantija) un mājokļu atbalsts Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīriem. Atbalsts NBS karavīriem ir jauna programma, kas paredz garantiju bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai NBS karavīriem pirmās iemaksas veikšanai. Garantija ir pieejama no 2022. gada 11. janvāra. Garantijas apmērs ir līdz 25% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 20 000 EUR.

Iepazīstināja, ka mājsaimniecību skaits rindā uz pašvaldību un sociālajiem dzīvokļiem Rīgā ir 1920 jeb 64% no visām rindā pieteiktajām personām. Rindas nepastāv Valmieras novada pašvaldībai. Kopumā vidēji 7% no visām Latvijas mājsaimniecībām tērē par mājokli vairāk par 40% no saviem rīcībā esošajiem ienākumiem.

Ekonomikas ministrija informēja, ka būs jāmeklē papildu finansējums zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmai. Ka no Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas un noturības mehānisma šai programmai atvēlēti 42,9 miljoni eiro, un tai ir jāsasniedz konkrēts mērķis - jāuzbūvē 700 zemas īres maksas mājokļi. Diemžēl programmas veidošanas laikā aprēķinu pamatā tika ņemtas toreizējās būvniecības izmaksas - 1400 eiro par kvadrātmetru, bet tagad ir skaidrs, ka pie esošajām, vairākkārt augušajām būvniecības izmaksām, programmas rezultatīvo mērķi -700 mājokļus - nav iespējams sasniegt. Rezultatīvie rādītāji ir jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju (EK), un EK nesen noraidījusi Latvijas ierosinājumu programmas ietvaros uzbūvēt mazāk par 700 mājokļiem.

Līdz ar to, lai realizētu šo programmu un nezaudētu tai jau atvēlētos 42,9 miljonus eiro, būs jāmeklē papildu finansējums, lai uzbūvētu visus 700 mājokļus. Finansējums būs jāatrod vai nu valsts budžetā, vai arī jāpiesaista, piemēram, kāda aizņēmuma formā.

Programmā atbalstu nekustamā īpašuma attīstītājiem īres mājokļu būvniecībai sniegs "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" ilgtermiņa aizdevuma līdz 30 gadiem un kapitāla atlaides līdz 30% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām veidā. Kapitāla atlaides saņemšanai būs jāizpilda noteikti nosacījumi, piemēram, dzīvojamās īres mājas kvalitātes prasības un noteikts izīrēto dzīvokļu apmērs.

Atbalsta programma neierobežo nekustamo īpašumu attīstītāju loku, un atbalsts būs pieejams gan komercsabiedrībām, gan kooperatīvajām sabiedrībām, publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām vai publiski privātām kapitālsabiedrībām.

Savukārt īres tiesības mājoklim būs iespējams iegūt ikvienai mājsaimniecībai, kas atbildīs noteiktajiem mājsaimniecības ienākumu sliekšņiem un būs iestājušās pašvaldības administrētajā rindā. Noteikts, ka neto ienākumu slieksnis būs līdz 980 eiro vienas istabas dzīvoklim, 1635 eiro divu istabu dzīvoklim un 2450 eiro trīs un vairāk istabu dzīvoklim. Trīs un vairāk istabu dzīvokļi ir pieejami mājsaimniecībām, kurās ir vismaz divas personas. Atbalsta programmas mērķis ir nodrošināt pieejamus mājokļus, līdz ar to ir noteikts, ka sākotnēji īres maksa nepārsniegs piecus eiro par kubikmetru, un būs iespējama īres maksas indeksācija katru gadu atbilstoši gada vidējās inflācijas līmenim valstī.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs U. Mitrevics uzdeva Ekonomikas ministrijai divu mēnešu laikā sagatavot priekšlikumus investīcijām un valsts programmām mājokļa pieejamībai kopā ar bankām un citām atbildīgām institūcijām par kreditēšanas iespējām un ziņot komisijai šī gada marta beigās.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē tika izveidota Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisija (balsoja - 12 par, nepiedalījās balsošanā 3 deputāti I. Brante, S. Čulkova, A. Kulbergs). Komisija izsūtīta vēstule visām frakcijām ar lūgumu līdz 2023.gada 1.februārim deleģēt pārstāvjus apakškomisijā.

Komisijas deputāti iepazinās ar Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēm 2022. -2027.gadam paredzēto finansējumu konkrēti 4. mērķim Tautas ataudze Latvijā. Labklājības ministrija informē, ka Sabiedrības integrācijas fonda īstenotie pasākumi 4.mērķa Tautas ataudze Latvijā ietvaros, kam 2023.-2024.gadā šobrīd ir plānots finansējums 393920.00 euro:

4.1.4. Īstenot kuplo - Goda ģimeņu godināšanas pasākumus, veicinot ģimeņu kopā būšanu, kopējas aktivitātes;

4.1.3. Nodrošināt atbalstu un atzinību darba devējiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu darba vidi, kā arī komersantiem, kuri  ģimenēm ar bērniem piedāvā pakalpojumus un produktus uz labvēlīgiem nosacījumiem.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv