Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Satiksmes ministrija (SM), Ekonomikas ministrija (EM) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) iepazīstināja deputātus ar valsts digitālo transformāciju.

VARAM ministra padomnieks M. Gruškevics informēja, ka zaļa, apdzīvota, sadarbīga un digitalizēta Latvija sastāv no pieciem svarīgiem tematiskiem blokiem: valsts digitālā transformācija, reģionālo attīstību, dabas kapitāls un vide, pašvaldības, klimats un aprites ekonomika. VARAM ieskatā digitālā misija ir valsts pakalpojumi iedzīvotājiem pieejami jebkurā vietā un laikā, digitālas pašapkalpošanās veidā. Ministrija uzsvēra, ka galvenie prioritārie virzieni ir sabiedrība, plānošana, efektivitāte un ekonomika. Rīcības virzieni ir valsts IKT pārvaldības reforma, iniciatīvu portfeļa izveidošana, datos balstīta pārvaldība, valsts pakalpojumu pārvaldības reforma, digitālā pieejamība, digitālās inovācijas, no iepirkumiem un eksportu, no datiem uz inovācijām. Salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm (DESI) Latvija 2019. gadā bija 17 vietā, 2024. gadā plānots būt 15 vietā. Nacionālā attīstības plānā 2021.- 2027. gadam ir uzdevumi digitālajai transformācijai tas ietver, ES savienojamības mērķiem atbilstoša platjoslas elektronisko sakaru tīkla izveidošana, mūsdienīgu tehnoloģiju un racionālās, resursu efektīvas, lietotājorientētas un atvērtas pārvaldības ieviešanu, fiziskās un digitālās vides pieejamības un piekļūstamības palielināšanu valsts un pašvaldību infrastruktūrā un kiberdrošību.

Nacionālā digitālās transformācijas vīzija ietver spēkā esošās Latvijas digitālās transformācijas pamatnostādnēs (digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam). Pamatnostādņu rīcības virzieni ir digitālās prasmes un izglītība (pamatprasmes paaugstināt no 54 līdz 70%), digitālā drošība un uzticēšanās, telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība (galvenās maģistrāles un lielās pilsētas ar 5G pārklājumu), tautsaimniecības (t.sk. valsts pārvaldes) digitālā transformācija, IKT inovāciju attīstība un komercializācija, industrija un zinātne.

Atjaunošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna ietvaros digitālais komponentei ir paredzēti 365 milj. eiro.

EM, SM, IZM un VARAM informēja par ANM plānā paredzēto finansējuma sadalījumu. VARAM paredzēts apgūt 128 milj. eiro virzienā pārvaldes digitālā transformācija, EM paredzēts apgūt 125 milj. eiro virzienā uzņēmumu digitalizācija un inovācijas, IZM paredzēts apgūt 95 milj. eiro virzienā digitālās prasmes, un SM paredzēts apgūt 16.5 milj. eiro.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs U. Mitrevics saka paldies pieaicinātajām ministrijām norādot, ka darba kārtībā digitālā transformācija ir viena no komisijas prioritātēm un šodienas ziņojums bija produktīvs un izsmeļošs.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv