VAS "Valsts nekustamie īpašumi"(VNĪ) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tols iepazīstināja komisijas locekļus par valsts īpašumu izmantošanu un iespējamo rīcību īpašumu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanā.

Primārie VNĪ uzdevumi - valsts nekustamo īpašumu vērtības saglabāšana, attīstība un efektīva pārvaldība, valsts pārvaldes iestāžu nodrošināšana ar telpām.
Savā darbībā VNĪ īsteno 2006. gada 9. maijā ar MK rīkojumu Nr. 319 apstiprināto Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju. Tās ietvaros FM valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā uz 2016.gada 31.martu ir pārņemti 298 valsts nekustamie īpašumi, tai skaitā daļēji Kultūras ministrijas, Prokuratūras, Veselības ministrijas īpašumi.

2014.-2020. ES fondu plānošanas periodā turpināt piesaisti attīstītajos virzienos:

•Energoefektivitātes paaugstināšana valsts iestāžu lietotās ēkās
•Kultūras infrastruktūras attīstība Rīgas degradētajās teritorijās
•Robežšķērsošanas infrastruktūras attīstība.

2007.-2014. ES fondu plānošanas periodā īstenoti projekti šādās jomās:
•Energoefektivitātes paaugstināšana – paaugstināta energoefektivitāte divās Latvijas Nacionālā arhīva ēkās Rīgā un Ventspilī.
•Kultūras mantojuma saglabāšana veicot arhitektoniski mākslinieciskās izpētes vairākos īpašumos, piemēram, Brīvības ielā 61 (Tetera nams) un memoriālo muzeju rekonstrukciju – Raiņa muzejs «Jasmuiža».
•Robežšķērsošanas vietu infrastruktūras attīstība – RŠV «Vientuļi 2» būvniecība.

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks komisijas deputātus iepazīstināja ar Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam īstenošanas gaita un resursu izlietojums.

16.martā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas izbraukuma sēde notika Zemkopības ministrijā par DABAS RESURSU EFEKTĪVAS UN ILGTSPĒJĪGAS IZMANTOŠANAS IESPĒJA.

Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols iepazīstināja deputātus ar savu redzējumu par tēmu Klimata pārmaiņu politiskais ietvars – ierobežojumi un iespējas.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere iepazīstināja deputātus ar savu redzējumu par tēmu Zemes kā galvenā dabas resursa potenciāls un tā efektīvas izmantošanas iespējas Latvijā.

Latvijas Kokrūpniecības federācijas un Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācijas izpilddirektors Kristaps Klauss iepazīstināja deputātus ar savu redzējumu par tēmu Kokrūpniecība kā Latvijas ekonomikas balsts.

 

 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis iepazīstināja deputātus ar priekšlikumiem pašvaldību īpašumā/valdījumā esošo resursu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanai.

Komisija nolēma deleģēt pārstāvi darbam Ministru prezidenta vadītā Nacionālā attīstības padomē - Laimdotu Straujumu.

Notika komisijas sekretāra pārvēlēšanas par komisijas sekretāju ievēlēja Arti Rasmani.

Komisijas sēdē tika apspriesta Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas konkurētspējas platforma, kur Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis un Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere iepazīstināja komisijas deputātes ar savu redzējumu.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv