Uzklausot iepriekšējo sasaukuma paveikto, komisijas priekšsēdētājs lūdz izteikties deputātiem par darba kārtību 14. Saeimā. Komisijas deputāti vienojas, ka 7.decembrī Pārresoru kordinācijas centrs iepazīstinās deputātus ar ziņojumu par Latvijas Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķu 2020-30 īstenošanu. 14.decembrī Pārresoru kordinācijas centrs iepazīstinās deputātus ar Nacionālo attīstības plānu 2021. – 2027.gadam un 21.decembrī uzklausīs Ekonomikas ministrijas izstrādāto Latvijas nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021. – 2030. gadam.

Komisijas deputāti ierosināja darba kārtībā iekļaut jautājumus par digitalizāciju, veselību, izglītību, drošību, atkritumu apsaimniekošanu, jaunuzņēmumiem, inovāciju piesaisti, zaļo kursu, klimata mērķiem, enerģētiku u.c.

2022.gada 24. novembrī par 14. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāju ir ievēlēts Uģis Mitrevics,

 

 

par komisijas priekšsēdētāja biedru Andris Kulbergs un par komisijas sekretāri Anita Brakovska.

 

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji informēja, ka Latvijas klimata neitralitātes stratēģija paredz par 100% samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas līdz 2050.gadam. Vienlaikus, lai samazinātu oglekļa dioksīdu enerģētikas jomā paredzēts veikt lielas jaudas atjaunojamās enerģijas ražošanas projektus, tostarp atkrastes vēja enerģijas parka kopprojekta izstrādi, sauszemes vēja parku attīstību, saules elektroenerģijas ražošanas projektus, kā arī atjaunojamās enerģijas veicināšanu centralizētajā siltumapgādē. Paredzēta atjaunojamās enerģijas pašražošana un pašpatēriņš, kā arī transporta jomā paredzēta uzlādes tīkla paplašināšana, izveidojot papildus vismaz 150 uzlādes punktus. Enerģētikas jomā paredzēta arī esošās infrastruktūras stiprināšana un paplašināšana, elektroenerģijas infrastruktūras pielāgošana lielas jaudas uzlādes stacijām, esošās dabas gāzes infrastruktūras attīstība veidā, kas sekmētu biometāna izmantošanu vidējā termiņā un iespējamo pāreju ūdeņraža uzņemšanai ilgtermiņā. Vienlaikus paredzēts uzlabot valsts ēku, pašvaldību ēku, daudzdzīvokļu dzīvojamo un privātmāju energoefektivitāti, elektromobilitāti, siltumapgādes energoefektivitāti.

Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvji norādīja, ka plānotie rīcības virzieni transporta sektorā paredz infrastruktūras jautājumu uzlabošanu, tostarp uzlādi un uzpildi, mobilitātes infrastruktūru, autoparka atjaunošanu un sabiedriskā transporta infrastruktūras uzlabošanu. Tāpat paredzēts veicināt sabiedriskā transporta lietošanu, kā arī veikt dažādus pilsētu mobilitāti veicinošus pasākumus. Paredzēts veikt informatīvas kampaņas un atbalsta pasākumus klimata neitralitātes mērķu sasniegšanai, kā arī veikt izmaiņas nodokļu politikā.

Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvji komisijas sēdē informēja, ka ieviešot papildu pasākumus paredzams, ka 2030.  lauksaimniecības emisijas nepieaugs salīdzinājumā ar 2020.gada rādītājiem, tomēr 2005.gada līmeni nav iespējams sasniegt, norādot, ka "vai nu tiek samazinātas emisijas, vai samazināta pārtikas ražošana".

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) plānotās rīcības vides un klimata jomā paredz veidot pastiprinātu nosacījumu sistēmu, paredzot lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus vides un klimata, sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības, augu veselības un dzīvnieku labturības jomā. Plānotas lauksaimniekam brīvprātīgas, tomēr klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses, kā arī brīvprātīgas daudzgadu saistības vides un klimata mērķu sasniegšanai, tostarp augsnes, gaisa un ūdens kvalitātes, dzīvnieku labturības uzlabošanai, kā arī biodaudzveidības saglabāšanai. KLP plānotās rīcības paredz ieviest ilgtspējīgas lauksaimniecības metodes, tādējādi mazinot ietekmi uz dabas resursiem, bioloģisko daudzveidību un klimatu. Vienlaikus paredzēts atbalsts ilgtspējīgas mežsaimniecības veicināšanai un biodaudzveidības saglabāšanai mežos.

VARAM pārstāvji komisijas sēdē norādīja, ka ir izstrādāts likumprojekts "Klimata likums", lai pilnveidotu un aktualizētu klimata politikas regulējumu, nosakot visus politikas īstenošanai nepieciešamos nosacījumus vienuviet.

Likuma mērķis ir veicināt klimata pārmaiņu un to negatīvo seku ierobežošanu Latvijā, nodrošinot virzību uz klimata neitralitāti un veicinot klimata noturību, nosakot dažādu tautsaimniecības nozaru pienesumu jomās, kas saistītas ar SEG emisiju samazināšanu, oglekļa dioksīda piesaisti, kā arī pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Likumprojekts paredz nozarēm saistošu mērķu noteikšanu, lai veicinātu visu nozaru iesaisti kopējo SEG emisiju samazināšanā un konkrētu pasākumu īstenošanā. Tiek izdalītas sešas nozares - enerģētika, transports, rūpnieciskie procesi un produktu ražošana, lauksaimniecība, atkritumu apsaimniekošana, kā arī zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība.

Vienlaikus VARAM plāno informēt sabiedrību par klimata mērķu sasniegšanai nepieciešamajiem pasākumiem, lai veicinātu izpratni, kā arī tiek veidota mājaslapa "klimatam.lv", kurā tiktu publicēta visa aktuālā informācija par šiem jautājumiem.

Komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka ministrijas ir labi sagatavojušās. Aicināja pievērst uzmanību ne tikai teorijai, bet arī reālajiem pasākumiem. Par katru pasākumu izvērtēt, ko tas dos, kādas ir tiešas un kādas ir netiešās izmaksas un kāds ir reālais finansējums. Aicināja iesaistīties visām nozarēm un visiem pārvaldības līmeņiem, ieskaitot pašvaldības, lai sasniegtu izvirzītos Latvijas klimata politikas mērķu.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Pārresoru kordinācijas centra vadītājs P. Vilks iepazīstināja ar konceptuālo ziņojumu par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām. Ziņojums ir apstiprināts 2022.gada 13.septembra Ministru kabineta sēdē. Valsts kapitālsabiedrībām (VKS) jāsniedz ieguldījums ekonomikas transformācijā, virzoties uz ambiciozākiem mērķiem inovāciju, jaunu pakalpojumu un produktu veidošanā un plašāku privātā sektora iesaisti investīciju finansēšanā. Ministru kabineta deklarācijas apņemšanās ir turpināt OECD vadlīnijās iekļauto labas korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās un sekmēt valsts kapitālsabiedrību vērtības pieaugumu, stiprināt valsti kā aktīvu un informētu īpašnieku un izstrādājot skaidru valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku. Nodrošināt virzību uz brīvā tirgus apstākļos darbojošos vai tādu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju, kuras neīsteno valsts politiku attiecīgajā nozarē, uzsākot valsts kapitāla daļu turētāja funkciju pakāpenisku nodošanu vienam profesionālam valsts kapitāldaļu turētājam. Tika iepazīstināts ar tuvākajiem darbiem reformas ieviešanai, regulējuma pārskatīšana un pilnveidošana. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta precizēšana. Pārvaldības likuma grozījumi – no līdzdalības pārvērtēšanās uz stratēģiskajiem mērķiem, īpašnieka gaidu vēstule, VKS grupēšana, dividendes, investīciju politikas. Atlīdzības regulējums/ konkurences ierobežojumi. Alternatīvā finansējuma izvērtējuma un kapitāla struktūras noteikšanas metodika

Komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka piedāvātais modelis ir atbalstāms uz vidējā termiņa plāniem, bet uz citām situācijām ir papildus nepieciešams izvērtējums.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvji informēja, ka tuvākajā laikā ministrija virzīs izskatīšanai valdībā vēl trīs atbalsta pasākumus. Iecerēts rosināt centralizētās siltumapgādes atbalsta diferencēšanu līdz 150 eiro par megavatstundu saglabāt apstiprināto atbalstu, valstij kompensējot 50 procentus no cenas, kas pārsniedz 68 eiro par megavatstundu, bet tarifu virs 150 eiro par megavatstundu valsts kompensētu 90 procentu apmērā. Kā arī ieceri noteikt dabasgāzes cenas griestus un elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšanu mājsaimniecībām, kā arī par nepieciešamo finansējumu šo pasākumu īstenošanai.

Finanšu ministrijas (FM) parlamentārais sekretārs A. Zakatistovs komisijas sēdē sacīja, ka FM šiem atbalsta pasākumiem līdzekļus meklēs pēc tam, kad tie būs iesniegti un apstiprināti valdībā.

Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs U. Rutkaste sacīja, ka nav detalizēti iepazinies ar šiem priekšlikumiem, taču būtisku, iebildumu pret tiem neesot. Cenu griestu noteikšanu kā instrumentu neatbalsta gandrīz neviens ekonomists, taču EM piedāvājums nav klasiskie cenu griesti, jo tiek ierobežota cena tikai patērētājiem, savukārt piegādātāji no valsts saņems pilnu cenu. Arī elektroenerģijas cenas kompensēšana motivēs mājsaimniecības taupīt un iekļauties 100 kWh. Krīzes atbalstu var sniegt uz budžeta deficīta pieauguma rēķina, taču ir svarīgi nepieļaut, ka tie kļūst pa ikgadējo regulāro vajadzību segšanas instrumentu.

Komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka apkures sezona ir gandrīz sākusies un līdz ar to gan mājsaimniecībām, gan uzņēmējiem steidzami ir nepieciešama skaidrība par šo ziemu un aicināja valdību nekavēties ar atbalsta pasākumu nodošanu vērtēšanai Saeimai, lai tie varētu tikt īstenoti pēc iespējas ātrāk.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv