LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas izbraukuma sesija un RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta seminārs.

Biotautsaimniecība. Dabas resursi un to izmantošanas iespējas.

 

Darba plāna apstiprināšana priekšlikumu izstrādei, kas saistīti ar dabas resursu produktivitātes celšanu.

2015.gada 9.decembrī Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti lems par lēmuma projekta "Par uzdevumiem, kas veicami kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla izveidošanai un ar izglītojamo telpisko mobilitāti saistīto problēmu risināšanai" apstiprināšanu komisijā un virzīšanu pieņemšanai Saeimā.

2015.gada 25.novembrī Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas darba grupas sagatavotais piedāvājums: risinājumi kvalitatīvas izglītības nodrošināšana.

2015.gada 4. novembrī komisijas darba grupas sagatavotais piedāvājums diskusijai par risinājumiem cilvēkresursu efektīvai izmantošanai: kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai - saņemto priekšlikumu izvērtējums un to tālākā virzība.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv