Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"(VNĪ) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tols iepazīstināja komisijas locekļus par valsts īpašumu izmantošanu un iespējamo rīcību īpašumu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanā.

Primārie VNĪ uzdevumi - valsts nekustamo īpašumu vērtības saglabāšana, attīstība un efektīva pārvaldība, valsts pārvaldes iestāžu nodrošināšana ar telpām.
Savā darbībā VNĪ īsteno 2006. gada 9. maijā ar MK rīkojumu Nr. 319 apstiprināto Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju. Tās ietvaros FM valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā uz 2016.gada 31.martu ir pārņemti 298 valsts nekustamie īpašumi, tai skaitā daļēji Kultūras ministrijas, Prokuratūras, Veselības ministrijas īpašumi.

2014.-2020. ES fondu plānošanas periodā turpināt piesaisti attīstītajos virzienos:

•Energoefektivitātes paaugstināšana valsts iestāžu lietotās ēkās
•Kultūras infrastruktūras attīstība Rīgas degradētajās teritorijās
•Robežšķērsošanas infrastruktūras attīstība.

2007.-2014. ES fondu plānošanas periodā īstenoti projekti šādās jomās:
•Energoefektivitātes paaugstināšana – paaugstināta energoefektivitāte divās Latvijas Nacionālā arhīva ēkās Rīgā un Ventspilī.
•Kultūras mantojuma saglabāšana veicot arhitektoniski mākslinieciskās izpētes vairākos īpašumos, piemēram, Brīvības ielā 61 (Tetera nams) un memoriālo muzeju rekonstrukciju – Raiņa muzejs «Jasmuiža».
•Robežšķērsošanas vietu infrastruktūras attīstība – RŠV «Vientuļi 2» būvniecība.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv