Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse iepazīstina deputātus ar klimata pārmaiņām pasaulē un Latvijā, Parīzes nolīgums un atbalsts tā ieviešanai, Eiropas Savienības klimata pārmaiņu politika tai skaitā politikas ietvars līdz 2030.gadam un ilgtermiņa skatījums līdz 2050.gadam, kā arī Latvijas situācija un klimata pārmaiņu politika.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē izskatīja Pārresoru koordinācijas centra piedāvāto Nacionālā attīstība plāna 2021.-2027.gadam (NAP2027) konceptu. NAP2027 mērķis ir stabila izaugsme un dzīves kvalitātes pieaugums ikvienam iedzīvotājam.

 Mērķa sasniegšanai noteiktas sešas prioritātes - tautas ataudze un dzīvildze, zināšanas un prasmes, materiālā labklājība, dzīves vide, kultūra, sports un atpūta, valstiskums un pilsoniskā apziņa.

 Valdībā pieņemtais NAP2027 izstrādes grafiks paredz 2019.gada pirmajā pusē veikt NAP2027 redakcijas sabiedriskās apspriešanas un saskaņošanas procedūras, līdz 2019.gada 1.jūnijam apstiprināt gala redakciju Ministru kabinetā, bet 2019.gada 21.jūnijā paredzēts, ka par NAP2027 pieņemšanu būs jālemj Saeimai. NAP2027 būs galvenais vidēja termiņa valsts attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas noteiks lielākos valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu ieguldījumus Latvijas attīstībā un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā septiņu gadu periodā, ietverot valsts attīstības prioritātes, mērķus un investīciju virzienus, kā arī plānotās reformas un politikas izmaiņas.

 Komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis sēdē uzsvēra, ka attīstības plāna konceptam ir nepieciešami nopietni pilnveidojami, īpaši ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā. Komisija, iesaistot uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, uzņemsies lielu atbildību par NAP2027 izveides procesa virzību un uzraudzību.

 

Komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis apkopojot Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputātu priekšlikumus ierosina:

1. Komisijas galvenais uzdevums būs strādāt pie Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam, gan pie saturiskās daļas, gan pie nozaru ekspertu iesaistes plāna izstrādāšanā;

2. Notiks divas konferences: viena konference paredzēta 2019.gada pavasarī, kas būs veltīta tautsaimniecības izaugsmei un otra konference 2019.gada rudenī par reģionu teritoriālo attīstību;

3. Vienu reizi mēnesī notiktu komisijas izbraukuma sēdes.

Sadaļā dažādi būtu viena trešdaļa no komisijas darba apjoma.

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks iepazīstina deputātus ar Pārresoru koordinācijas centra(PKC) darbu, ka PKC savu darbību uzsāka 2011. gada 1. decembrī. PKC misija ir nodrošināt koordinētu, pierādījumos balstītu un ilgtspējīgu valsts attīstības plānošanu, visām iesaistītajām pusēm sadarbojoties Latvijas attīstības mērķu noteikšanā un pakāpeniskā virzībā uz šo mērķu sasniegšanu.

PKC darba prioritāte:

•Nacionālā attīstības plāna izstrāde, tā mērķu un risinājumu integrēšana ES fondu un budžeta investīcijās, nozaru politikās;

 •Valsts stratēģisko mērķu sasniegšanas monitorings, korekcijas, sasaiste ar resursiem un rīcībpolitiku, atbalsts MP MK Deklarācijas un VRP izstrādē un īstenošanā;

•Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reforma, sadarbība ar OECD;

 •Atsevišķu MP uzdevumu īstenošana, darbs ar LR Saeimas Ilstpējīgas attīstības komisiju, MP Padomes/ DG/ DLC.

 Atsevišķi Ministru prezidenta uzdevumi: Demogrāfisko lietu centrs, Nacionālās attīstības padome, Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padome,Bērnu ar psihes un uzvedības traucējumiem tiesību aizsardzības reforma, Rīgas-Pierīgas grupas darbība (valsts/pašvaldību pakalpojumi), Efektivitātes izvērtējumi ikgadējā budžeta pārskatīšanas ietvaros (veselības aprūpe, budžeta izdevumu izmaksu efektivitāte),Kapitāla tirgus attīstība, Latvijas valdības un Telia sadarbības memoranda īstenošana.

ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi tiek integrēti Latvijas plānošanas sistēmā. Latvijā nav tādu jomu, kurās nozares politika netiek īstenota, bet daudzās to varētu darīt efektīvāk un ieguldīt vairāk.

Nacionālā attīstības plāna(NAP) 2020 prioritātes tika noteiktas cilvēka drošumspēja, tautsaimniecības izaugsme un izaugsmi atbalstošas teritorijas. Nākošā NAP 2027 prioritātes būtu dzimstība un dzīvildze, zināšanas un prasmes, materiālā labklājība, dzīves vide, kultūra, atpūta un sports. 2018.gada 4.oktobrī Nacionālā attīstības padome atbalstīja NAP2027 konceptu. Tālāk notiek koncepta apspriešana ar visām iesaistītajām pusēm un pilnveide.

 

 

 

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju turpmāk vadīs Vjačeslavs Dombrovskis. Par komisijas priekšsēdētāja biedri deputāti ievēlēja Inesi Ikstenu, par sekretāru – Edmundu Teirumnieku.

V.Dombrovskis bija deputāts iepriekšējos divos Saeimas sasaukumos un strādājis Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā, Publisko izdevumu un revīzijas komisijā, Pieprasījumu komisijā un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā. Tāpat V.Dombrovskis bijis Latvijas ekonomikas ministrs un izglītības un zinātnes ministrs.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv