Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks iepazīstina komisijas deputātus ar Latvijas Ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu. Ziņojums apkopo informāciju par to, kā Latvijas iedzīvotāji, valdība, pašvaldības, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas kopīgiem spēkiem, aktīvi iesaistoties, īsteno 2015. gadā ANO apstiprinātos 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) līdz 2030. gadam, rāda sasniegto progresu un izaicinājumus nacionālā līmenī, kā arī izceļ radošus ieviešanas instrumentus un sadarbības prakses.

Komercdarbības un finanšu pētniecības aģentūras valdes loceklis Andris Nātriņš iepazīstina komisijas deputātus ar FORUMU CIKLS LATVIJAS FORMULA 2050 trim forumiem, kuri norisinājās 2017.gada beigās un 2018.gada pirmajā pusgadā uzsverot, ka Latvija ir ceļā uz viedvalsti. Biedrība «Latvijas formula 2050» būs kā platforma modernas valsts un sabiedrības stratēģijas meklējumiem gan pēc formas, gan satura. Galvenie uzdevumi būs stratēģiskās plānošanas potenciāls Latvijā, līdzdalības iniciatīvas, padziļinātas diskusijas plašā un daudzveidīgā iesaistīto pušu lokā un kā arī diskusijas par iespējām iespējams «personalizēt» stratēģiskos procesus?

Komisijas deputāti ierosināja, ka būtu svarīgi plānojot jau Nacionālo attīstības plānu 2050 ņemt vērā biedrības idejas un sabiedrības gatavību iesaistīties jaunā Nacionālā attīstības plāna veidošanā.

Ilgtspējīgas attīstības komisijai sanākot uz pirmo 2018.gada rudens sesijas komisijas sēdi pārrunāja darba plānu, kurā iekļāva dažādus jautājumi:    

  • Latvijas ziņojums ANO par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu un to sasaisti ar Nacionālo attīstības plānu 2021. - 2027. gadam.
  • Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018. - 2021. gadam.
  • Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmuma ‘’Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu’’ izpildes rezultāti. Zemes politikas izveides progress.
  • Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmuma ‘’Par uzdevumiem, kas veicami kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla izveidošanai un ar izglītojamo telpisko mobilitāti saistīto problēmu risināšanai’’ izpildes rezultāti.
  • Latvijas Inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveides progress.
  • Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam izstrāde un izvirzāmie mērķi.

Komisijas sēdē tika iekļauti divi jautājumi:

1.Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīja komisijas izstrādāto lēmuma projekta “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi” virzību uz 21.jūnija Saeimas plenārsēdi.

2.Saeimas Analītiskais dienests iepazīstinās ar pētījumu: Par darbaspēka nodrošinājumu tautsaimniecībai. Pētījuma tēma “Par darbaspēka nodrošinājumu tautsaimniecībai” ir sašaurināta, pamatā koncentrējoties uz imigrācijas lomu darbaspēka nodrošinājumā Latvijā. Komisijas deputāti uzsvēra, ka minētā pētījumā par imigrācijas lomu darbaspēka nodrošinājumā Latvijā nav pieminēts esošo iedzīvotāju darbaspēka nodrošinājums Latvijā.

 

 

Komisijas deputāti vienbalsīgi ar precizējumiem atbalstīja Ilgtspējīgas attīstības komisijas izstrādāto lēmuma projektu “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi”.

Izstrādātā dokumenta gaitā tika diskutēts par Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, deputāta E. Cilinska un Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Ivara Kalviņa priekšlikumiem.

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv