Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Latvijas Republikas Saeima 2016.gada 16.jūnija sēdē, ņemot vērā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmumu “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu”, uzdeva Ministru kabinetam, kā vienu no uzdevumiem Zemes politikas izstrādi.

2018. gada 30. maija Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji iepazīstināja ar Zemes politikas 2030+ mehānisma izstrādi.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti konceptuāli atbalstīja VARAM izstrādāto Zemes politiku 2030+.

Komisijas deputāti aicina VARAM pievērst pastiprinātu uzmanību sadarbībai ar Zemes politikas saistītām institūcijām (Zemes politikas konsultatīvo padomi, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, nevalstiskām organizācijām, LOSP, vides organizācijām un Latvijas Privāto mežu īpašnieku asociāciju).

Komisija aicina Ministru kabinetu pēc Zemes politikas apstiprināšanas, uzsākt padziļinātu Zemes politikas ieviešanu.

Komisijas deputāti aicina nodrošināt:

1)normatīvā regulējuma izstrādi Zemes politikas ieviešanai;

2)Zemes politikas uzstādījuma saskaņošanu ar citām stratēģijām;

3)likumdošanas sakārtošanu rezerves zemes fonda izmantošanai.

Komisijas deputāti uzsvēra, ka svarīgi ir atrast balansu starp ilgtermiņa un īstermiņa uzstādījumiem. Zemes politikas ieviešanas mehānisms jāparedz nākamā Nacionālo attīstības plānā un Latvijas lauku attīstības plānā.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija lūdz Ministru kabinetu informēt komisiju par Zemes politikas 2030+ mehānisma izstrādi līdz 2018.gada 31.oktobrim.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija aicina paātrināt Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2018 - 2021. gadam apstiprināšanu Ministru kabinetā un aicina uzsākt padziļinātu nākamā plānošanas perioda programmas izstrādi, pievēršot īpašu uzmanību pierobežas teritorijām ar trešās puses valstīm un veicinot inovatīvu bioekonomikas resursu izmantošanu Latgales reģionā.  Komisijas deputāti balsoja par vēstules nosūtīšanu Ministru kabinetam aicinot paātrināt Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2018 - 2021. gadam apstiprināšanu Ministru kabinetā. Deputāti aicināja izstrādāt jaunā ES finanšu perioda (2021.-2027.) Latgales attīstības plānu ieviešot inovatīvas idejas t.sk. bioekonomikas attīstību.

2018. gada 16. maijā “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” (Turpmāk - JS) galvenais redaktors, ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs prezentēja JS pētījumu “Pievienotās vērtības izcelsmes teritoriālā analīze un Latvijas ekonomiskā potenciāla kartējums”. Veicot šo pētījumu, JS četru gadu laikā izstrādājusi unikālu nosacītās pievienotās vērtības aprēķināšanas metodiku, ar kuras palīdzību no esošajiem Valsts ieņēmumu dienesta, Centrālās Statistikas pārvaldes, kā arī atsevišķu lielāko uzņēmumu datiem iespējams aprēķināt un attēlot kartē (līdz adreses līmenim) pievienotās vērtības apjomu uzņēmumu vietējās vienībās pēc to faktiskās atrašanās vietas. Pētījuma rezultāti, attēloti  detalizētā, tiešsaistē pieejamā kartē, atspoguļotu ekonomiskās aktivitātes punktus visā Latvijā, kā arī dotu iespēju savstarpēji salīdzināt to devumu tautsaimniecībā, tādējādi ļaujot pieņemt izsvērtākus lēmumus par turpmākajiem ieguldījumiem infrastruktūrā.

Komisijas sēdē deputāti atzinīgi novērtēja šādu pētījuma nepieciešamību un aicināja Ministru kabinetu un citas institūcijas tos izmantot kā analītisko palīglīdzekli valsts attīstības plānošanā un lēmumu pieņemšanā. Izstrādājot Nacionālo attīstības plānu 2021. - 2027. gadam, izvērtēt šo un citu analītisko pētījumu lietderību.

Ekonomikas ministrijas Analītiskā dienesta vadītāja Dace Zīle iepazīstināja deputātus ar sasniegtiem rezultātiem ekonomikas nozaru produktivitātes paaugstināšanā. Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti atbalstīja, kādā no nākamajām sēdēm uzklausīt Ekonomikas ministriju, lai labāk saprastu, kas notikts turpmākajos gados saistībā ar vairākām programmām, kā piemēram: ārvalstu investīciju piesaiste, informācijas tehnoloģijas paraugskolas izveide, augsto tehnoloģiju parku izveide utt.

 

Atbalsta nepieciešamības pamatojums īres namu būvniecībai ir neapmierināts pieprasījums reģionos pēc mājokļiem, zemi iedzīvotāju ienākumi, privāto investīciju trūkums daudzdzīvokļu īres namu celtniecībā, ierobežota iedzīvotāju mobilitāte un demogrāfiskā situācija. Viena no galvenajām OECD ekonomiskā izvērtējuma rekomendācijām par Latviju ir pieejamības uzlabošana zemo izmaksu īres mājokļiem teritorijās ar pieaugošo nodarbinātību.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti konceptuāli atbalstīja Ekonomikas ministrijas izstrādāto programmu īres namu būvniecībai reģionos, norādot īpašu uzmanību pievērst adekvātām būvniecības izmaksām un iesaka turpmāk, attīstot programmas izmaksu samazināšanu, izstrādāt tipveida īres nama projektus.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv