Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Komisijas priekšsēdētāja informē klātesošos deputātus, ka šodienas komisija sēdē 12. Saeimas deputāts, Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedrs Jānis Dombrava iepazīstinās deputātus ar savu redzējumu par IKT nozari, publisko e-pakalpojumu pieejamību un problēmām. VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas jomā Edmunds Beļskis ar e-pārvaldes attīstību un vienotu digitālā valsts pārvaldi.

J. Dombrava uzsvēra, ka IKT jomas problēmas Valsts izstrādātā programmatūra ir lēna, lietotājiem nedraudzīga un dārga. Problēmas veidojas, jo pasūtītājs nav pietiekami kompetents informācijas tehnoloģiju nozarē. Tas rada ļoti labas iespējas mākslīgi sadārdzināt izmaksas projektu izstrādes gaitā. Iedzīvotāji nav informēti vai viņiem rodas problēmas orientēties dažādos valsts un pašvaldību sniegtajos e-pakalpojumos. Cilvēki nesaprot, kāpēc tiem ir jāmaksā par valsts apkopotiem datiem. Nākotnes principi varētu būt iedzīvotājam nav jāizdomā valsts/pašvaldību pakalpojumu esamība, iedzīvotājam nav jāmeklē vajadzīgais pakalpojums vai palīdzība. Valstij ir jārūpējas, lai iedzīvotājs saņemtu tās sniegto pakalpojumu vai palīdzību, iedzīvotājam visērtākajā veidā.

VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas jomā Edmunds Beļskis iepazīstināja deputātus ar pieejamiem 500+ valsts ePakalpojumiem, sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanu, E- identitāte, e-paraksts ir mobils un pieejams ikvienam.

 

 

Komisija sēdi apmeklē trīs lielo augstskolu vadītāji - rektors un 2 prorektori, vadošie zinātnieki un ministriju pārstāvji. Deputāti komisijā vienojas, ka nākošā Latvijas Inovāciju ekosistēma – izaugsmes plāna sēde plānota 2018.gada 11.aprīlī. Uz sēdi būs sagatavota inovācijas izaugsmes plāna struktūra, izveidotas prioritārās programmas un izstrādāti likumdošanas priekšlikumi. T. Juhna piedāvā izstrādāt divus vai trīs inovācijas izaugsmes plāna variantus kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, Latvijas Zinātnes padomi un citiem šīs jomas speciālistiem.

Komisijas priekšsēdētāja informē klātesošos deputātus, ka šodienas darba kārtībā 12.Saeimas deputāts I. Brīvers izteiks savu netradicionālo viedokli par ilgtspējīgu attīstību. Galvenais saprast, kas ir ilgtspējīga attīstība, lai arī sabiedrība mūs labāk saprastu.

Darba kārtībā, kā otrais jautājums ir NAP vidējā termiņa izvērtējums un paredzētā rīcība uzstādīto mērķu sasniegšanai. V.Vesperis deputātus iepazīstināja ar NAP vidusposma izvērtējuma rezultātā radītām rekomendācijām esošā 2014.-2020. gadam NAP izpildei un nākamā NAP izstrādei. NAP vidusposma izvērtējums ir iekļauts arī kā pielikums Ministru prezidenta Māra Kučinska ikgadējā ziņojumā Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību. Tas satur atskaiti par ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu valsts konkurētspējas novērtējumu, rekomendācijas, indikatorus, kas raksturo NAP mērķu sasniegšanu.

Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma saka paldies par saturisko informāciju un aicina deputātus aktīvi piedalīties plenārsēdē premjera ziņojuma apspriešanā.

Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica deputātus iepazīstina ar Eiropas Savienības attīstības scenāriji un finansējums 2021-2027: Latvijas nostāja. Komisijas priekšsēdētāja informē klātesošos deputātus par darba kārtībā skatāmo jautājumu nepieciešamību. Kāda izskatīsies Eiropa pēc 2020.gada, kādi ir ES attīstības scenāriji un kāds ir Latvijas laika grafiks nākošajam finansēšanas periodam un kopējais valsts scenārijs.

Deputāti, kā īpaši svarīgus uzsvēra demogrāfijas, kopējās lauksaimniecības politikas un migrācijas ierobežošanas jautājumus.

Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma saka paldies par saturisko informāciju, bet atgriezīsimies pie diskusijas komisijā tad, kad saņemsim no Eiropas komisijas sagatavotus priekšlikumus nākošajam finanšu periodam maija beigās vai jūnijā.

2018.gada 6.februārī sanāca  Ilgtspējīgas attīstības komisija, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija uz kopsēde Par Valsts izglītības satura centra(VISC) īstenoto projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”: jaunā mācību satura un pieejas apspriešanu .Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs A.Adamovičs rosina priekšlikumus, iebildumus, jautājumus par jauno mācību saturu iesniegt Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, lai tos varētu apkopot un nosūtīt VISC. Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja L. Straujuma pasaka paldies par padarīto darbu, kas izdarīts līdz šim. Atkārtoti rosina atbalstīt Latvijas vērtības, lai latviskā dzīves dziņa nonāktu un parādītos mācību satura programmās. Ilgtspējīgas attīstības komisija jau pagājušā gada pavasarī konceptuāli skatīja šo jautājumu, bet septembrī notika konference, kurā šis jautājums tika skatīts stratēģiski. Ilgtspējīgas attīstības komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2018. gada 23.februārī rīkos konference par pedagogu sagatavošanu jaunā izglītības satura ieviešanai.

 

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv