Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Komisijas priekšsēdētāja informē klātesošos deputātus, ka šodienas darba kārtībā 12.Saeimas deputāts I. Brīvers izteiks savu netradicionālo viedokli par ilgtspējīgu attīstību. Galvenais saprast, kas ir ilgtspējīga attīstība, lai arī sabiedrība mūs labāk saprastu.

Darba kārtībā, kā otrais jautājums ir NAP vidējā termiņa izvērtējums un paredzētā rīcība uzstādīto mērķu sasniegšanai. V.Vesperis deputātus iepazīstināja ar NAP vidusposma izvērtējuma rezultātā radītām rekomendācijām esošā 2014.-2020. gadam NAP izpildei un nākamā NAP izstrādei. NAP vidusposma izvērtējums ir iekļauts arī kā pielikums Ministru prezidenta Māra Kučinska ikgadējā ziņojumā Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību. Tas satur atskaiti par ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu valsts konkurētspējas novērtējumu, rekomendācijas, indikatorus, kas raksturo NAP mērķu sasniegšanu.

Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma saka paldies par saturisko informāciju un aicina deputātus aktīvi piedalīties plenārsēdē premjera ziņojuma apspriešanā.

Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica deputātus iepazīstina ar Eiropas Savienības attīstības scenāriji un finansējums 2021-2027: Latvijas nostāja. Komisijas priekšsēdētāja informē klātesošos deputātus par darba kārtībā skatāmo jautājumu nepieciešamību. Kāda izskatīsies Eiropa pēc 2020.gada, kādi ir ES attīstības scenāriji un kāds ir Latvijas laika grafiks nākošajam finansēšanas periodam un kopējais valsts scenārijs.

Deputāti, kā īpaši svarīgus uzsvēra demogrāfijas, kopējās lauksaimniecības politikas un migrācijas ierobežošanas jautājumus.

Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma saka paldies par saturisko informāciju, bet atgriezīsimies pie diskusijas komisijā tad, kad saņemsim no Eiropas komisijas sagatavotus priekšlikumus nākošajam finanšu periodam maija beigās vai jūnijā.

2018.gada 6.februārī sanāca  Ilgtspējīgas attīstības komisija, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija uz kopsēde Par Valsts izglītības satura centra(VISC) īstenoto projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”: jaunā mācību satura un pieejas apspriešanu .Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs A.Adamovičs rosina priekšlikumus, iebildumus, jautājumus par jauno mācību saturu iesniegt Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, lai tos varētu apkopot un nosūtīt VISC. Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja L. Straujuma pasaka paldies par padarīto darbu, kas izdarīts līdz šim. Atkārtoti rosina atbalstīt Latvijas vērtības, lai latviskā dzīves dziņa nonāktu un parādītos mācību satura programmās. Ilgtspējīgas attīstības komisija jau pagājušā gada pavasarī konceptuāli skatīja šo jautājumu, bet septembrī notika konference, kurā šis jautājums tika skatīts stratēģiski. Ilgtspējīgas attīstības komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2018. gada 23.februārī rīkos konference par pedagogu sagatavošanu jaunā izglītības satura ieviešanai.

 

 

 

Latvijas Zinātnes akadēmijas ekspertu darba grupa ir izstrādājusi koncepcijas piedāvājumu Latvijas Inovāciju atbalsta fonda veidošanai. Deputāti kopumā pozitīvi vērtēja fonda izveidi. Diskusijā tika apspriesti fonda finansēšanas, normatīvās bāzes izveidošanas un tālākas izstrādes jautājumi.

Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma ierosina, ka vajadzīga sistēma valsts līmenī zinātnes un inovācijas finansēšanai. Piedāvā izveidot darba grupu un 2018.gada 28.februārī skatīt atkārtoti Latvijas Inovāciju ekosistēmas izaugsmes plānu. Pirmā darba grupas sēde notiks 2018.gada 13.februārī.

 

Komisijas priekšsēdētāja informē klātesošos deputātus par darba kārtībā skatāmo jautājumu nepieciešamību. Informē, ka komisija ir saņēmusi vēstuli no Abavas Senlejas uzņēmējiem par problēmām, ar kurām jāsaskaras uzņēmējiem, strādājot teritorijās ar vides ierobežojumiem.

Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma ierosina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemkopības ministrijai mēneša laikā informēt par progresu konsultatīvā un saturiskā mehānisma uzlabošanā vides aprobežojumu skaidrošanā uzņēmējiem. Komisija vienojās prasīt skaidrojumu Tieslietu ministrijai par apgrūtinājumu un aprobežojumu atspoguļošanu Zemesgrāmatā nekustamajiem īpašumiem.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv