Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits iepazīstināja komisijas deputātus ar rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2018.-2020.gada. Rīcības plānā tiek iekļauti pasākumi, kas vērsti uz reģiona tautsaimniecības attīstību un jauni pasākumi vai esošo pasākumu paplašināšanai. Jaunā Latgales plāna pirmais uzdevums ir papildus iespējamais finansējums. Līdz 2019.gada 31.decembrim Eiropas Savienības fondu vidussposma izvērtējuma ietvaros izvērtēt papildus 29 000 000 euro  ERAF Latgales programmai. Otrais uzdevums ir grozījumu veikšana likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, paredzot Latgales SEZ darba spēka nodokļu atvieglojumus (atvieglojumu par ieguldījumiem atalgojumā). Trešais uzdevums ir komercdarbības atbalsta pasākumu ieviešana Latgales reģionā. Ceturtais uzdevums ir normatīvā regulējuma pilnveidošana – grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā; Publiskas personas mantas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas un novēršanas likumā; likumā „Par pašvaldību budžetiem” un pilotprojekta atlase Latgalē – pašvaldību uzņēmējdarbības programmas īstenošana. Sākot ar 2017.gadu Latgales Speciālā ekonomiskā zonas(SEZ) mērķis ir veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanai un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai. Atbalsta veids – UIN un NĪN atlaides 80 % apmērā, SEZ teritorijas – piešķir SEZ atbilstoši investīciju pieprasījumam. Jau izskatīti un atbalstīti 6 projekti, plānojot 1,052 milj EUR privāto investīciju un 35 jaunas darba vietas.   

 

Saeimā piektdien, 29.septembrī, norisinājās konference “Jaunais vidējās izglītības modelis – tilts uz mūžizglītību un ilgtspēju?”. To rīkoja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju, Augstākās izglītības padomi un Latvijas Pašvaldību savienību, kurā diskutēja par vispārējās vidējās izglītības mācību satura reformu.

Pasākumu atklāja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis. 

Konferences mērķis bija apspriest jauno kompetenču pieejā balstīto vispārējās vidējās izglītības saturu, kā arī ar iesaistītajām pusēm panākt vienotu izpratni par optimālu izglītības modeli, lai jaunieši tiktu vispusīgi izglītoti un sagatavoti tālākajai izglītībai un darbam. 

Ar vidējās izglītības satura reformu konferencē iepazīstināja Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks, savukārt uzņēmuma “Dynamic University” izpilddirektors Jānis Meirāns prezentēja pētījumu “Vispārējās izglītības programmu virzienu un vidējās izglītības pakāpes profilkursu sistēmas izvērtējums Latvijā”. Diskusijā piedalījās arī skolu direktori, skolēnu un viņu vecāku pārstāvji, kā arī augstskolu mācībspēki, zinātnieki un biznesa pārstāvji.

Konferences materiāli pieejami:

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/26188-saeima-diskute-par-jauno-videjas-izglitibas-saturu

2017.gada 20.septembrī Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa iepazīstināja deputātus ar IZM pētniecības programmas un to finansēšanu 2018.gadā. IZM pārstāve skaidroja, ka ministrija savos resursos jau atrada papildu finansējumu latviešu valodas un letonikas valsts pētījumu programmas sākšanai nākamajā gadā, līdz ar to rast vēl papildu līdzekļus IZM budžetā nevarēšot.Patlaban valdībā jau iesniegti grozījumi noteikumos par valsts pētījumu programmām, grozījumos papildu finansējumu neparedzot.

Zinātniskās padomes direktors Jānis Kloviņš iepazīstināja deputātus ar Valsts Pētījumu programmu tālākās attīstības iespējām uzsverot , ka iespējams ar līdzvērtīgu finansējumu pabeigt esošās VPP 2018.gadā, izveidot ilgtspējīgu FLPP finansēšanas modeli ar lielāku finansējuma apjomu,izveidot jaunu VPP realizēšanas kārtību veicinot uz konkrētu problēmu risināšanu orientētus pētījumus,piesaistīt papildus finansējumu VPP, LZP nodrošināt VPP projektu pieteikumu izvērtēšanu piesaistot starptautiskus ekspertus.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija šodien lēma aicināt Ministru kabinetu izpildīt Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskās padomes 2017.gada 10. maija lēmumu par valsts pētījumu programmu tālākas attīstības iespējām.

2017.gada 13.oktobra sēdē tika skatīts jautājums par iekšējās sasniedzamības uzlabošanu atbilstoši LIAS2030 un NAP2020 mērķiem. Jānis Lange VAS "Latvijas Valsts ceļi" valdes priekšsēdētājs uzsvēra, ka iekšējās sasniedzamības uzlabošanai LIAS2030 "Valsts iekšējās sasniedzamības uzlabošanai, jāuzlabo reģionālo un vietējo autoceļu kvalitāte ar mērķi samazināt ceļā pavadīto laiku. Jānodrošina iespējas 45 minūšu laikā no jebkuras apdzīvotas vietas nokļūt tuvākajā nacionālas vai reģionālas nozīmes centrā pa līdzenu un satiksmes drošības tehniskajiem līdzekļiem aprīkotu autoceļu, tai skaitā asfaltētu", autoceļu tīkla attīstība jānodrošina visu valsts reģionālo autoceļu ieklājums ar melno segumu, kā arī ievērojami jāpalielina ar melno segumu ieklāto valsts un pašvaldību autoceļu īpatsvars, savienojot apdzīvotās vietas lauku teritorijās. NAP 2020 mērķis autoceļu jomā - „Nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot 2020. gadā labu braukšanas kvalitāti pa autoceļiem, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus, ...” TAP2020 transporta politikas mērķis autoceļu jomā – „Nodrošināt valsts autoceļu infrastruktūras saglabāšanu un nozīmīgāko tranzīta koridoru infrastruktūras attīstību, kā arī sakārtot valsts reģionālos autoceļus.” Vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu (NAP2020 un TAP2020) sasniedzamie rezultāti ir samazināti valsts autoceļi ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī par 57%, salīdzinot ar 2012. gadu: 1. Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums – 80% salīdzinot ar 2012. gadu. 2. Valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums - 50% salīdzinot ar 2012. gadu.

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta iepazīstināja ar veiktiem uzlabojumiem pēdējo 5 gadu laikā Latgalē. Brīvi uztveramās ciparu televīzijas (CTV) izplatīšanas tīklā (Mux1) 2015.gadā tika veikta izmantojamo frekvenču kanālu (TVK) pārkārtošana – Alūksnes, Rēzeknes, Dagdas un Daugavpils raidošajās stacijās esošie tika aizvietoti ar iepējami zemākiem, nemainot pārējos tīkla parametrus.Pie vienādiem pārējiem parametriem, zemāku TVK izmantošana nodrošina plašāko iespējamo raidītāju aptveršanas zonu.

2017.gada 6.septembrī Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti sanāca uz pirmo komisijas sēdi pēc starpsesiju pārtraukuma. Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja L. Straujuma iepazīstināja deputātus ar 2017.gada rudens sesijas galvenajiem virzieniem: Latvijas iekšējā sasniedzamība un telpiskā mobilitāte, Valsts pētījuma programma 2014.-2017.gadam un 2019.-2021.gadam, Latgales attīstības programma, ekonomiskā ilgtspēja-makroekonomisko rādītāju izvērtējums un prognozes, NAP vidējā termiņa izvērtējums, administratīvā sloga mazināšana, koncepsija jaunas pedagogu sagatavošanas sistēmas izveide. Deputāti konceptuāli atbalstīja divu konferenču rīkošanu, kas notiks sadarbībā ar Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju, Augstākās izglītības padomi un Latvijas Pašvaldību savienību. Konferences mērķis ir apspriest jauno kompetenču pieejā balstīto vidējās vispārējās izglītības saturu un panākt vienotu izpratni starp iesaistītajām pusēm par optimālo vidējās izglītības organizācijas modeli, lai vispusīgi un pietiekami dziļi izglītotu jauniešus, sagatavotus tālākajai izglītībai, darbam, tostarp uzņēmējdarbībai, un dzīvei demokrātiskā sabiedrībā kā atbildīgiem Latvijas pilsoņiem.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv