Ilgtspējīgas attīstības komisija sēdē deputāti iepazinās ar jaunāko informāciju par Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības nozares attīstību.

 Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs G.Norkārklis informēja komisiju par bioloģisko platību attīstības dinamiku, bioloģisko lopkopību, graudkopību un citu bioloģisku kultūru daudzveidību. Nozares virsmērķis 2030. gadā ir bioloģiski sertificētas 30% no lauksaimniecības zemes, kas ir 600 tūkst. ha un panākt 30% bioloģiskās pārtikas zaļajā publiskajā iepirkumā.

 Diskusijas laikā komisijas deputāti pievērsa uzmanību, ka Eiropas Savienības plānotais, kopējais bioloģiskās lauksaimniecības īpatsvars vidēji ir 25% no kopējām lauksaimniecības zemēm. Tajā pašā laikā Latvijā, līdz 2027. gadam izvirzītais nacionālais mērķis ir, ka 18% no kopējām lauksaimniecības zemēm ir bioloģiskās lauksaimnieciskas zemes. Tas rada bažas par to, kā tas ietekmēs bioloģiskās lauksaimniecības nākotni Latvijā, ja atpaliksim no Eiropas Savienības kopējiem izvirzītajiem mērķiem. Runājot par zaļo iepirkumu, attiecībā uz vispārējās izglītības un pirmsskolas mācību iestādēm, deputāti norādīja, ka būtu jānodrošina ar 100% bioloģisko pārtiku.

 Savukārt attiecībā uz zaļo publisko iepirkumu, deputāti norādīja, ka vispārējās izglītības un pirmskolas izglītības iestādēs būtu jāvirzās uz mērķi ar 100% bioloģisko pārtiku.

 Lai sasniegtu ambiciozākus mērķus bioloģiskās lauksaimniecības nozarē, sabiedrības veselības uzlabošanos, kā arī, lai izpildītu Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts uzņemtās zaļā kursa saistības, deputāti nolēma nosūtīt vēstuli Ministru prezidentam.

  KOMISIJAS LĒMUMS

 Lai sasniegtu ambiciozākus mērķus bioloģiskās lauksaimniecības nozarē, sabiedrības veselības uzlabošanos, kā arī, lai izpildītu Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts uzņemtās zaļā kursa saistības, deputāti nolēma aicināt Ministru prezidentu:

 ·         izvērtēt un tālredzīgāk pārskatīt izvirzītos Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības mērķus, lai 2027. gadā Latvija šai jomā nebūtu pēdējā vietā Eiropā, panākot, ka 2027. gadā kopējais bioloģiskās lauksaimniecības īpatsvars sasniedz 25% no kopējām lauksaimniecības zemēm;

 ·         ņemot vērā Latvijas sabiedrības slikto veselības stāvokli, salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, aicinām izvirzīt mērķi - zaļajā iepirkumā visās vispārējās izglītības, un pirmskolas izglītības iestādēs nodrošināt 100% bioloģisko pārtiku. Nosakot šim mērķim sasniegšanas gadu.

 

 

 

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv