Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

2017.gada 13.oktobra sēdē tika skatīts jautājums par iekšējās sasniedzamības uzlabošanu atbilstoši LIAS2030 un NAP2020 mērķiem. Jānis Lange VAS "Latvijas Valsts ceļi" valdes priekšsēdētājs uzsvēra, ka iekšējās sasniedzamības uzlabošanai LIAS2030 "Valsts iekšējās sasniedzamības uzlabošanai, jāuzlabo reģionālo un vietējo autoceļu kvalitāte ar mērķi samazināt ceļā pavadīto laiku. Jānodrošina iespējas 45 minūšu laikā no jebkuras apdzīvotas vietas nokļūt tuvākajā nacionālas vai reģionālas nozīmes centrā pa līdzenu un satiksmes drošības tehniskajiem līdzekļiem aprīkotu autoceļu, tai skaitā asfaltētu", autoceļu tīkla attīstība jānodrošina visu valsts reģionālo autoceļu ieklājums ar melno segumu, kā arī ievērojami jāpalielina ar melno segumu ieklāto valsts un pašvaldību autoceļu īpatsvars, savienojot apdzīvotās vietas lauku teritorijās. NAP 2020 mērķis autoceļu jomā - „Nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot 2020. gadā labu braukšanas kvalitāti pa autoceļiem, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus, ...” TAP2020 transporta politikas mērķis autoceļu jomā – „Nodrošināt valsts autoceļu infrastruktūras saglabāšanu un nozīmīgāko tranzīta koridoru infrastruktūras attīstību, kā arī sakārtot valsts reģionālos autoceļus.” Vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu (NAP2020 un TAP2020) sasniedzamie rezultāti ir samazināti valsts autoceļi ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī par 57%, salīdzinot ar 2012. gadu: 1. Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums – 80% salīdzinot ar 2012. gadu. 2. Valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums - 50% salīdzinot ar 2012. gadu.

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta iepazīstināja ar veiktiem uzlabojumiem pēdējo 5 gadu laikā Latgalē. Brīvi uztveramās ciparu televīzijas (CTV) izplatīšanas tīklā (Mux1) 2015.gadā tika veikta izmantojamo frekvenču kanālu (TVK) pārkārtošana – Alūksnes, Rēzeknes, Dagdas un Daugavpils raidošajās stacijās esošie tika aizvietoti ar iepējami zemākiem, nemainot pārējos tīkla parametrus.Pie vienādiem pārējiem parametriem, zemāku TVK izmantošana nodrošina plašāko iespējamo raidītāju aptveršanas zonu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv