Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits iepazīstināja komisijas deputātus ar rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2018.-2020.gada. Rīcības plānā tiek iekļauti pasākumi, kas vērsti uz reģiona tautsaimniecības attīstību un jauni pasākumi vai esošo pasākumu paplašināšanai. Jaunā Latgales plāna pirmais uzdevums ir papildus iespējamais finansējums. Līdz 2019.gada 31.decembrim Eiropas Savienības fondu vidussposma izvērtējuma ietvaros izvērtēt papildus 29 000 000 euro  ERAF Latgales programmai. Otrais uzdevums ir grozījumu veikšana likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, paredzot Latgales SEZ darba spēka nodokļu atvieglojumus (atvieglojumu par ieguldījumiem atalgojumā). Trešais uzdevums ir komercdarbības atbalsta pasākumu ieviešana Latgales reģionā. Ceturtais uzdevums ir normatīvā regulējuma pilnveidošana – grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā; Publiskas personas mantas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas un novēršanas likumā; likumā „Par pašvaldību budžetiem” un pilotprojekta atlase Latgalē – pašvaldību uzņēmējdarbības programmas īstenošana. Sākot ar 2017.gadu Latgales Speciālā ekonomiskā zonas(SEZ) mērķis ir veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanai un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai. Atbalsta veids – UIN un NĪN atlaides 80 % apmērā, SEZ teritorijas – piešķir SEZ atbilstoši investīciju pieprasījumam. Jau izskatīti un atbalstīti 6 projekti, plānojot 1,052 milj EUR privāto investīciju un 35 jaunas darba vietas.   

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv