Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks iepazīstina deputātus ar Pārresoru koordinācijas centra(PKC) darbu, ka PKC savu darbību uzsāka 2011. gada 1. decembrī. PKC misija ir nodrošināt koordinētu, pierādījumos balstītu un ilgtspējīgu valsts attīstības plānošanu, visām iesaistītajām pusēm sadarbojoties Latvijas attīstības mērķu noteikšanā un pakāpeniskā virzībā uz šo mērķu sasniegšanu.

PKC darba prioritāte:

•Nacionālā attīstības plāna izstrāde, tā mērķu un risinājumu integrēšana ES fondu un budžeta investīcijās, nozaru politikās;

 •Valsts stratēģisko mērķu sasniegšanas monitorings, korekcijas, sasaiste ar resursiem un rīcībpolitiku, atbalsts MP MK Deklarācijas un VRP izstrādē un īstenošanā;

•Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reforma, sadarbība ar OECD;

 •Atsevišķu MP uzdevumu īstenošana, darbs ar LR Saeimas Ilstpējīgas attīstības komisiju, MP Padomes/ DG/ DLC.

 Atsevišķi Ministru prezidenta uzdevumi: Demogrāfisko lietu centrs, Nacionālās attīstības padome, Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padome,Bērnu ar psihes un uzvedības traucējumiem tiesību aizsardzības reforma, Rīgas-Pierīgas grupas darbība (valsts/pašvaldību pakalpojumi), Efektivitātes izvērtējumi ikgadējā budžeta pārskatīšanas ietvaros (veselības aprūpe, budžeta izdevumu izmaksu efektivitāte),Kapitāla tirgus attīstība, Latvijas valdības un Telia sadarbības memoranda īstenošana.

ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi tiek integrēti Latvijas plānošanas sistēmā. Latvijā nav tādu jomu, kurās nozares politika netiek īstenota, bet daudzās to varētu darīt efektīvāk un ieguldīt vairāk.

Nacionālā attīstības plāna(NAP) 2020 prioritātes tika noteiktas cilvēka drošumspēja, tautsaimniecības izaugsme un izaugsmi atbalstošas teritorijas. Nākošā NAP 2027 prioritātes būtu dzimstība un dzīvildze, zināšanas un prasmes, materiālā labklājība, dzīves vide, kultūra, atpūta un sports. 2018.gada 4.oktobrī Nacionālā attīstības padome atbalstīja NAP2027 konceptu. Tālāk notiek koncepta apspriešana ar visām iesaistītajām pusēm un pilnveide.

 

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv