Ilgtspējīgas attīstības komisija iepazinās ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ziņojumiem un Latvijas Pašvaldību savienības redzējumu par izglītības kvalitātes, pārvaldības modeļa un finansēšanas modeļa ilgtspēju iecerētās izglītības reformas ietvaros. 

Diskusijas laikā komisijas deputāti pārrunāja izglītības reformas gaitu un to, vai plānotās pārmaiņas nodrošinās Latvijas ilgtspēju. Patlaban ir iezīmējušās būtiskas pretrunas starp Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pašvaldībām un skolām, tāpēc ir nepieciešama skaidra un visiem pieņemama diskusiju platforma un dialogs risinājuma meklēšanai. Ir redzami trūkumi, ka izglītības reforma nenodrošina ilgtspēju un noturību pret nākotnes izaicinājumiem.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs U. Mitrevics uzsvēra, vai izglītības reforma ir noturīga pret nākotnes tehnoloģiskajiem un demogrāfiskajiem izaicinājumiem, vai tā ir gatava satura izmaiņām un darba tirgus svārstībām, sagatavojot mūsu jauniešus būt konkurētspējīgiem darba tirgū un gataviem zinātnes piedāvāto iespēju izmantošanai? Diemžēl šāds datos balstīts un ar visām pusēm izdiskutēts plāns, kas nodrošinātu noturību un ilgtspēju gan izglītības sistēmā un pārvaldībā, gan izglītības kvalitātē, mums iztrūkst jau gadiem. Tieši tādēļ neviena no līdzšinējām izglītības reformām nav devusi cerēto rezultātu.

Komisijas deputāti nolēma uzdod Izglītības un zinātnes ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt atbildes uz komisijas lēmumā uzdodiet jautājumiem.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv