Labklājības ministrija informē komisijas deputātus par Latvijas pensijas modeļa ilgtspēju demogrāfisko izaicinājumu kontekstā. Valsts sociālās apdrošināšanas sistēma ir pašfinansējoša. Sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļi tiek izmantoti sistēmas dalībnieku interesēs. Sociālās apdrošināšanas sistēmā iemaksātie līdzekļi tiek izlietoti likumos noteikto sociālo risku iestāšanās gadījumā sistēmas dalībniekiem. Vecuma pensijas apjoms saistīts ar faktisko ieguldījumu (jeb veiktajām iemaksām), pārējo pensiju un pabalstu - ar deklarēto iemaksu objektu. Solidaritātes princips – pašreizējie iemaksu veicēji nodrošina pensiju izmaksu esošajiem pensionāriem un pārējiem pakalpojumu saņēmējiem.

Latvijas pensiju sistēmas mērķis ir finansiālā stabilitāte ilgtermiņā un adekvāts ienākumu atvietojuma līmenis. Pensiju sistēmas 1.līmeņa ilgtspēju ietekmējošie rādītāji ir demogrāfiskie rādītāji: dzimstība, mirstība, migrācija, paredzamais mūža ilgums, iedzīvotāju vecumstruktūra un ekonomiskie rādītāji: nodarbināto skaits, vidējā alga un inflācija.

Pensiju sistēmas 1.līmeņa finanšu ilgtspēju un stabilitāti veicina tas, ka pensiju kapitāla indeksācijā tiek izmantots iemaksu algu summas pieauguma indekss, kur atspoguļo faktiskās vidējās iemaksu algas un iemaksu veicēju skaita attīstības tendences. Pensiju indeksācija ir saistīta ar PCI un daļu no iemaksu algu summas reālā pieauguma. Pensijas aprēķina formulā nosacīti uzkrātā pensiju kapitāla dalītājs atspoguļo paredzamo dzīves ilgumu. Savlaicīgs un pietiekošs finanšu uzkrājums un rezerves fonda veidošana.

Priekšlikumi īstermiņā ir piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām atjaunošana, “bāzes pensijas» ieviešanas aptveramība, pensiju indeksācijas mehānisma pilnveidošana, izstrādāt priekšnosacījumus valsts sociālās apdrošināšanas finanšu rezerves fonda izveidošanai (VRP pasākums Nr. 255.3).

Pensiju sistēmas 2.līmeņa esošās sociālās apdrošināšanas iemaksas pensijām (20%) tiek pārdalītas starp 1. un 2.līmeni. Iemaksas tiek investētas finanšu tirgū, un ieguldījumu izvēli veic pats dalībnieks.

Pensiju sistēmas 2.līmeņa dalībnieka uzkrātā pensijas kapitāla lielums ir atkarīgs no veikto iemaksu apmēra, iemaksu likmes, izvēlētā ieguldījumu plāna darbības rezultātiem un dalības ilguma valsts fondēto pensiju shēmā.

Pensiju sistēmas 3.līmenis ir brīvprātīgi izvēlētas iemaksas. Iemaksājot pensijas sistēmas 3. līmenī, ir iespēja iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojuma saņemšana, iespēja pensionēties no 55 gadu vecuma un iemaksu kapitālu var mantot likuma noteiktā kārtībā.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs U. Mitrevics aicina atkārtoti šo jautājumu skatīt rudenī, pieaicinot arī nevalstiskās organizācijas. Diskutēt par otrā pensiju līmeņa iespējām, sniegt sabiedrībai informāciju, izteikt viedokļus, uzklausīt pieaicinātās personas un vajadzības gadījumā virzīt/pieņemt politiskus lēmumus.

 KOMISIJAS LĒMUMS

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti nolēma rudenī atkārtoti aicināt uz komisijas sēdi Labklājības ministriju, Finanšu ministriju nevalstiskās organizācijas diskutēt par otrā pensiju līmeņa iespējām, sniegt sabiedrībai informāciju, izteikt viedokļus, uzklausīt pieaicinātās personas un vajadzības gadījumā virzīt/pieņemt politiskus lēmumus. Saprast, vai plāns tiks īstenots, vai darba stāžs par nostrādātiem gadiem tiks ieskatīts pensiju aprēķinā, kas notiks ar pensijas vecuma celšanu, vai pensijas samazināsies apjomā. Modelēt, izrēķināt un sagatavot plānu par dzimstības rādītājiem, par algu pieaugumu, par daudzām citām lietām, piemēram par migrāciju, cik daudz cilvēku pametīs mūsu valsti, iespējams, meklējot labāku dzīvi.

Latvijas Bankai un Finanšu ministrijai ziņot par pensijas trešo līmeni, jo tas ir brīvprātīgs piedāvājums sabiedrībai. Kā arī uzklausīt speciālistu ziņojumu, kas notiek Latvijā ar trešo pensijas līmeni.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv