Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) pārstāve L. Liepa informē komisijas deputātus par plānotajiem finansējuma pasākumiem ģimenēm ar bērniem 2024.gadā un 2024.-2026.gada budžeta ietvarā. LM ir noteikusi prioritāros pasākumus 2024.gadam, tas būtu bērnu aizsardzības un atbalsta sistēmas pilnveide un “Bērna mājas” pakalpojuma darbības nodrošināšana, kur ir paredzēts 2.1 miljonu eiro. Plānots pārveidot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju no uzraugošas iestādes uz bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, ģimenēm un speciālistiem atbalstu sniedzošu, izglītojošu, konsultējošu centru. Tiks turpināts “Bērna mājas” pakalpojums, lai sniegtu atbalstu vardarbībā cietušiem bērniem. Viens no “Bērna mājas” pamatuzdevumiem ir palīdzēt sagatavot tiesvedībai derīgas liecības, izdibinot no bērna skaidrojumus tā, lai bērnam nebūtu jāierodas uz tiesu, ja lietā ir uzsākts kriminālprocess. 5.8 miljonu eiro paredzēts atbalsta pasākumiem ģimenēm ar bērniem (piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti palielināšana, valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem palielināšana). Sociālās rehabilitācijas pakalpojumam no vardarbības cietušiem bērniem nākamgad būs pieejami 0,25 miljoni eiro. LM paredzējusi 5,5 miljonu eiro līdzfinansējumu pašvaldībām aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem. LM bija virzījusi arī vairākas citas iniciatīvas nākamā gada budžeta veidošanas procesā, taču tās nav atbalstītas, piemēram, atbalstu nav guvis priekšlikums palielināt bērna piedzimšanas pabalstu, kam būtu nepieciešami 4,7 miljoni eiro. Valsts atbalsta pilnveidošanai nestrādājošiem bērna invalīda kopšanas pabalsta saņēmējiem pensiju nodrošināšanai bija vajadzīgi 0,5 miljoni eiro, kas netika atbalstīti. Bez finansiāla atbalsta atkal palikuši bērni ar autiskā spektra traucējumiem un citas iniciatīvas, kas atbalstītu ģimenes ar bērniem.

 Ekonomikas ministrijas plānotie pasākumi 2024.gadā ir garantiju izsniegšana mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem ( 5,5 milj.  euro) un subsīdijas “Balsts” izsniegšana daudzbērnu ģimenēm (3,6 milj. euro).

 Izglītības un zinātnes ministrijas plānotie pasākumi 2024.gadā ir dzīves kvalitātes uzlabošana ģimenēs ar bērniem (atbalsts studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm) – 8,3 milj. euro (+2,3 milj. salīdzinot ar 2023.g.), atbalsts interešu izglītībai – 26,8 milj. euro, atbalsts profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai – 28,5 milj. euro (+6,1 milj. salīdzinot ar 2023.g.), valsts atbalsts darbā ar jaunatni – 1,3 milj. euro, atbalsts brīvā laika aktivitātēm saistībā ar ukraiņu  civiliedzīvotāju atbalstu – 1,7 milj. euro.

 Kultūras ministrijas plānotie pasākumi 2024.gadā ir Latvijas skolas somas pieejamības paplašināšana (1,4 milj. euro), atbalsts ģimenēm ar bērniem valsts teātru un muzeju, koncertorganizāciju apmeklējumam (1,2 milj. euro), nodrošināt mācības/semināru/nodarbības gan pedagogiem, gan jauniešiem, kas ir vērsti uz medijpratības veicināšanu (50 tūkst. euro).

 Veselības ministrijas plānotie pasākumi 2024.gadā ir mātes un bērna veselības uzlabošanai (kopējais indikatīvais finansējums 12,4 milj. euro), piemēram, zobārstniecības pakalpojumu pilnveidošana bērniem, plašāka vakcinācijas programma bērniem, finansējums psihiskās veselības uzlabošanai un veselības veicināšanai, iekļaujot pusaudžu klīnisko un veselības psihologu attālināto konsultāciju nodrošināšanu.

 Tieslietu ministrijas plānotie pasākumi 2024.gadā ir mediācijas pakalpojuma kā ģimenes strīdu risināšanas metodes nodrošināšana (60 tūkst. euro).

 Iekšlietu ministrijas plānotie pasākumi 2024.gadā netika atbalstīts pasākums bērnu noziedzības novēršanas bērnu aizsardzībai pret noziedzīgu nodarījumu (154 tūkst. euro).

 Deputāti pauda satraukumu, ka palielinās nabadzības riska indekss nepilnām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm. Nav pieļaujams, ka tiek izmantoti dati no Centrālās statistikas pārvaldes par 2021.gadu, jo dati par 2022.gadu nav pieejami.

 Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs U. Mitrevics uzsvēra, ka valsts budžetā ir nepietiekams finansējums tautas ataudzei Latvijā. Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027.gadam ir noteikti četri mērķi, kā arī izvirzīti sasniedzamie rezultāti. Konkrēti sēdē tika analizēts pamatnostādņu ceturtais mērķis - tautas ataudze Latvijā, kur nākamā gada budžetā no 20 pamatnostādnēs paredzētajiem uzdevumiem finansējums ir paredzēts tikai četriem.

 LM solīja, ka daļai pamatnostādņu uzdevumu īstenošanai tiek plānots piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv