Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Trešdienas komisijas sēdē " Pašvaldību loma uzņēmējdarbībā''.

Latvijas Pašvaldību savienības prezentācija, referents Edvīns Bartkevičs, LPS padomnieks


Diskusiju saturs:

 • Pēc kādiem parametriem/kritērijiem jādefinē pašvaldības iesaiste uzņēmējdarbības stimulēšanā savā teritorijā?
 1. Pašvaldību funkcijas "sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu" vienota interpretācija;
 2. Pašvaldību rīcībā esošie instrumenti uzņēmējdarbības atbalstam pašvaldībām noteikto citu autonomo funkciju ietvaros;
 3. Likuma Par pašvaldībām (12.pants):" Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu" vienota interpretācija attiecībā uz atbalstu uzņēmējdarbībai.
 4. Tieša pašvaldības iesaiste uzņēmējdarbībā, esošā prakse un likumdošana;
 • Kapitālsabiedrības, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu
 • Kooperatīvās sabiedrības, saskaņā ar kooperatīvo sabiedrību likumu
 • Vai pastāvošais vienotais normatīvais regulējums ir pietiekošs? Vai ir nepieciešams pašvaldību lomu paplašināt, vai samazināt? Tai skaitā, dabas resursu efektīgai izmantošanai.
 • Kādas ir atšķirības pašvaldību iespējās un darbības praktiskajās darbībās lauku teritorijās un pilsētās?
 • Vai pastāvošais vienotais normatīvais regulējums ir pietiekošs?
 • Kādi normatīvie akti jāpilnveido?

 

Uzaicināti: pašvaldību vadītāji, Valsts kontrole, LTRK un Konkurences padome

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv