Komisijas deputāti nolēma aicināt Ministru prezidenti:

  •     sasaukt Nacionālo attīstības padomi, lai izvērtētu, vai Latvijas paveiktais un tuvākā laikā ieplānotais ļaus sasniegt Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam izvirzītos mērķus;
  •     izvērtēt, vai “Latvija 2030” stratēģiskie indikatori sakrīt ar šodienas situāciju, vai sasniegsim izvirzītos rādītājus 2030.gadā, vai nepieciešamības gadījumā nebūtu jāprecizē Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
  •   ņemot vērā nevalstisko organizāciju sacīto, paredzēt savlaicīgi iesaistīt zinātniekus, nevalstiskās organizācijas un plašāku sabiedrību priekšizpētes darbā, izstrādājot nākamo ilgtermiņa plānošanas dokumentu Latvija 2050.

 

 

 

 Komisijas lēmums

 Ilgtspējīgas attīstības komisija nolēma nosūtīt vēstuli FM ar lūgumu aktivizēt savlaicīgu viedokļu apmaiņu ar sociālajiem partneriem un organizācijām Eiropas Savienības (ES) un Atveseļošanas un noturības mehānisma fondu līdzekļu investīciju ieviešanā.

 

KOMISIJAS LĒMUMS

 Komisijas un apakškomisijas deputāti nolēma nodot Labklājības ministrijai Tautas ataudzes stratēģija Ģimene – Latvija – 2030(2050), kā dokumentu, kuru izmantot turpmākās demogrāfijas, tajā skaitā dzimstības, politikas dokumentu izstrādē. Lūdza informēt komisiju par Tautas ataudzes stratēģija Ģimene – Latvija – 2030(2050) dokumenta izmantošanu tālākajam darbam līdz 2024.gada 12.jūnijam.

 Komisija nolēma nosūtīt vēstuli Ministru prezidentei ar aicinājumu:

 ·         izveidot Nacionālo Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības padomi. Padomē būtu sešas ministrijas (Zemkopības ministrija, Klimata un enerģijas ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), kuru pamatā, būtu izstrādāt Ilgtspējīgas pārvaldības likumu, kurā tiktu ietvertas visas prasības, kas saistītas ar ES regulu un direktīvu pārnešanu nacionālajā līmenī attiecībā uz klimata, vides, dabas, sociālajiem un pārvaldības ilgtspējības aspektiem.

 ·         Nacionālo Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības padome sekotu izstrādes dokumentu ieviešanas gaitai (Nacionālais klimata un enerģētikas plāns, Meža nozares pamatnostādnes, Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības informatīvais ziņojums, Klimata likums un citiem saistošiem dokumentiem).

 

 

 

 Komisijas deputāti nolēma aicināt Ministru prezidenti:

 ·         nekavējoties sasaukt Demogrāfisko lietu padomi un noteikt atbildīgo dzimstības stratēģijas plāna izstrādē.

 Komisijas deputāti nolēma aicināt AS “Attīstības finanšu institūcijai Altum”:

 ·         izvērtēt, vai atbalsta slieksni būtu iespējams palielināt.