Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders iepazīstināja deputātus un klātesošos ar ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģijas mērķiem, ka Latvijā visām mājsaimniecībām būs pieejami mājokļi. Esošais dzīvojamais fonds līdz 2050. gadam atbilst augstiem energoefektivitātes, būvniecības, drošības un labiekārtotības standartiem, tiesiskais regulējums veicina privātos un publiskos ieguldījumus dzīvojamā fonda izveidei. Esošais ēku fonds ir novecojis un būvēts bez energoefektivitātes prasībām, būtiski atpaliek no sasniedzamajiem mērķiem. Izvirzītās prasības. ir līdz 2040. gada 31. decembrim daudzdzīvokļu ēkām un līdz 2050. gada 31. decembrim viendzīvokļa ēkām jāveic ēkas energosertifikācija. Atbalsta instrumenti būtu energoefektivitātes paaugstināšana: dzīvojamās ēkās, valsts ēkās, pašvaldību ēkās, rūpnieciskās ražošanas ēkās. Izstrādē aktivitāte privātmāju energoefektivitātes veicināšanai. «Zaļo» obligāciju emisijā un Eiropas Investīciju Bankas iegūto finanšu resursu ALTUM aizdevumi energoefektivitātes veicināšanai. Emisiju kvotu izsolīšanas finanšu instrumenta projektu konkursi: «Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību» un «Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas». Informatīvais atbalsts un citi pasākumi: Informatīvā kampaņa «Dzīvo siltāk», Konkurss «Energoefektīvākā ēka», Latvenergo Energoefektivitātes centrs. Pašvaldības var piemērot NĪN atlaides, pašvaldību atbalsts energoefektivitātes novērtējumu un nepieciešamo dokumentu sagatavošanai, būvniecības informācijas sistēmā tiek izstrādāta elektroniskā «Mājas lieta», kurā pieejama visa informācija par būvi, valsts pētījumu programmas «Enerģētika» projektu pieteikumu konkursa «Energoefektivitāte» ietvaros tiek īstenoti 4 Rīgas Tehniskās Universitātes projekti. ES programmas «Apvārsnis 2020» ietvaros sagatavota ESCO iepirkumu rokasgrāmata. Accelerate SUNSHINE izstrādāts Energoefektivitātes pakalpojuma līgums sabiedrisko ēku atjaunošanai; ESCO līgums daudzdzīvokļu ēkām.

 Sasniedzamais daudzdzīvokļu ēku: katrā dekādē atjaunotas vismaz 4000 ēkas. 2009.- 2020. ES fondu atbalstu kopumā būs atjaunotas ~ 1650 ēkas. Privātmājas: katrā dekādē vismaz 7500 privātmājās veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Valsts ēkas: turpināt ikgadēju 3% atjaunošanu no esošās platības un sasniegt 500 000 m2 atjaunoto platību 2030.gadā

Vienlaikus ES fondu un RRF ietvaros energoefektivitāti uzlabojošus pasākumus ēkās plāno īstenot arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kā arī Izglītības un zinātnes ministrija.

Uzklausot sniegto informāciju deputāti bija bažīgi, vai pietiks finansējums mērķu sasniegšanai, vai pašvaldības un iedzīvotāji būs pietiekami motivēti sasniegt izvirzītos mērķus.

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv