Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Ekonomikas ministrijas iepazīstināja deputātus ar Saeimas lēmuma “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi” izpildi. 2018.gada 21.jūnijā Saeima uzdod Ministru kabinetam izveidot Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fondu, kura pamatmērķis ir izveidot vienotu inovāciju pārvaldības un tehnoloģiju pārneses ekosistēmu, lai panāktu straujāku un ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības struktūras transformāciju uz tehnoloģiski ietilpīgāku preču un pakalpojumu ražošanu, no kā labumu gūtu visa sabiedrība. Valdības deklarācijā 40.punktā ir ierakstīts, panāksim, ka ir izveidota efektīva un iesaistoša inovāciju sistēma. Konsolidēsim zinātnes un inovāciju finansēšanas sistēmas institucionālo modeli. Valdības rīcības plāna punktos 40.1. izveidot vienu spēcīgu vienotu zinātnes administrējošo institūciju, apvienojot esošos institucionālos resursus (IZM+EM) un 40.2. saskaņā ar Saeimas 21.06.2018. paziņojumu izveidot no valsts budžeta līdzekļiem finansētu Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fondu inovatīvu un tehnoloģiski ietilpīgu biznesa projektu atbalstīšanai, tehnoloģiju pārneses procesu veicināšanai un inovācijas atbalsta institucionālā ietvara konsolidēšanai (EM+IZM/FM/VARAM). Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda iniciatīvas pamatideja 2018.gadā bija: inovāciju pārvaldības elementu un politikas atbalsta instrumentu koncentrācija, ekonomikas digitālā transformācijas sekmēšana un ieguldījumi pētniecībā, attīstībā un inovācijās (valsts budžeta ikgadējais finansējums vismaz 50 milj. euro). Ieviešanas procesā tika konstatēti ierobežojumi: būtiska ietekme uz valsts budžetu (FM), neatbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likumam (TM) + LIAA nevar tikt veidota kā ES fondu sadarbības iestāde (FM) un finansējuma demarkācijas un pārklāšanas aspekti (galvenokārt ar ES fondiem).

 Ekonomikas ministrija piedāvā konkrētus mērķus, ka inovāciju un pētniecības prioritātes definē RIS3 vadības grupās, ka nepieciešama ilgtermiņa pieeja valsts pētījuma programmu finansēšanai, jārod iespēja vienkāršā veidā pārprofilēt vai atteikties no neperspektīviem projektiem un tiek veidotas sinerģijas ar citu nozaru ministriju valsts pētījumu programmām. Kā arī palielināt finansējumu zinātniekiem.

 Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis uzklausot sniegto, informāciju secina, ka par fonda finansējumu viss ir skaidrs, tikai sagaida no ministrijas puses Saeimas lēmuma izpildes atgriezenisko saiti.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv