Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Pārresoru kordinācijas centra vadītājs P. Vilks iepazīstināja ar konceptuālo ziņojumu par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām. Ziņojums ir apstiprināts 2022.gada 13.septembra Ministru kabineta sēdē. Valsts kapitālsabiedrībām (VKS) jāsniedz ieguldījums ekonomikas transformācijā, virzoties uz ambiciozākiem mērķiem inovāciju, jaunu pakalpojumu un produktu veidošanā un plašāku privātā sektora iesaisti investīciju finansēšanā. Ministru kabineta deklarācijas apņemšanās ir turpināt OECD vadlīnijās iekļauto labas korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās un sekmēt valsts kapitālsabiedrību vērtības pieaugumu, stiprināt valsti kā aktīvu un informētu īpašnieku un izstrādājot skaidru valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku. Nodrošināt virzību uz brīvā tirgus apstākļos darbojošos vai tādu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju, kuras neīsteno valsts politiku attiecīgajā nozarē, uzsākot valsts kapitāla daļu turētāja funkciju pakāpenisku nodošanu vienam profesionālam valsts kapitāldaļu turētājam. Tika iepazīstināts ar tuvākajiem darbiem reformas ieviešanai, regulējuma pārskatīšana un pilnveidošana. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta precizēšana. Pārvaldības likuma grozījumi – no līdzdalības pārvērtēšanās uz stratēģiskajiem mērķiem, īpašnieka gaidu vēstule, VKS grupēšana, dividendes, investīciju politikas. Atlīdzības regulējums/ konkurences ierobežojumi. Alternatīvā finansējuma izvērtējuma un kapitāla struktūras noteikšanas metodika

Komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka piedāvātais modelis ir atbalstāms uz vidējā termiņa plāniem, bet uz citām situācijām ir papildus nepieciešams izvērtējums.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv