Pārresoru koordinācijas centra(PKC) pārstāvji iepazīstināja deputātus ar NAP2027 stratēģiskiem mērķiem, prioritātēm, rīcības virzieniem, uzdevumiem, kā sasniegt NAP2027 izvirzītos mērķus.

Diskusijas laikā komisijas deputāti pārrunāja vai NAP2027 izvirzītos stratēģiskos mērķus, prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus izdosies sasniegt 2027.gadā veicot plāna izvērtējumu ik pa diviem gadiem. Covid 19 krīze, ģeopolitiskā situācija Ukrainā un enerģētikas krīze, liek izdarīt ļoti nopietnus secinājumus - vai NAP2027 izvirzītie stratēģiskie mērķi, prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un sasniedzamie rādītāji nav precizējami.

Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis informēja, ka Statistikas pārvalde ir veikusi Latvijas uzņēmumu aptauju. Aptaujā ir izmantota informācija no Valsts ieņēmumu dienesta par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā. Pēc informācijas no Valsts ieņēmuma dienesta uz aptauju ir atbildējuši simts uzņēmumi, no kuriem tikai 10 ir veikuši investīcijas.

Deputāti pievērsa uzmanību rīcības virzienam par zinātnes izcilību sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības izaugsmei un drošībai. Pēc sniegtās informācijas finansējums pētniecībai un attīstībai valstī ir zems un Latvija atpaliek no citām valstīm.

Deputāti norāda, ka informācija varētu būt maldīga, jo ir liels birokrātiskais slogs un uzņēmumi neuzrāda patiesos datus, cik viņi investējuši pētniecībā un attīstībā. Lielākā daļa uzņēmumi, kā birokrātisku slogu norāda vienādu datu pieprasīšanu un atspoguļošanu dažādos pārskatos.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicināja deputātus rakstīt vēstules Ministru prezidentam, vienu, ka NAP2027 jāizvērtē katru gadu pirms ikgadējā valsts budžeta pieņemšanas un par to ziņot Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē pirms ikgadējā valsts budžeta pieņemšanas. Otru vēstuli ar lūgumu uzdot ministrijām pārskatīt pārklāšanās funkcijas datu pieprasīšanā uzņēmumiem un rast risinājumu datu savietošanai.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv