Zemkopības ministrijas pārstāvji informēja par Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna pasākumiem 2024.gadā. Par paredzēto 2024.gada valsts budžetā iekļauto finansējumu lauksaimniecības attīstības veicināšanai, lai veicinātu Latvijas ilgtspēju. Zemkopības ministrijas budžeta izdevumi uz 2024. gada valsts budžeta projektu sastāda pamatfunkciju nodrošināšana 1 58 99 34 93 EUR (19%) un Eiropas Savienības politiku instrumenti un pārējās ārvalstu finanšu līdzfinansētie projekti 6 95 01 80 52 EUR (81%). Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023 – 2027 apstiprināts 2022.gada 11.novembrī un stājas spēkā no 2023.gada 1.janvāra. Latvijas KLP stratēģiskais plāns 2023.-2027.gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka atbalsta prioritātes un atbalsta instrumentus lauksaimniecības, kā arī lauku attīstības jomā. Tā mērķi ir turpināt sniegt pietiekamu atbalstu lauksaimniekiem, lai tie spētu nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu mūsu valstī ražotu pārtiku, kas ir droša, kvalitatīva un par pieejamu cenu. Latvijas lauksaimnieku un pārtikas ražotāju konkurētspējas uzlabošana, strādājot pie efektīvas resursu izmantošanas, ieguldījumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un klimata pārmaiņu mazināšanā. Turpināt sekmēt saimnieciskās dzīves nodrošināšanu laukos – infrastruktūras uzturēšanu, apdzīvotības saglabāšanu.

Instrumenti pārejai uz ilgtspēju no kopējās lauksaimniecības politikas ietvara būs pastiprinātas nosacījumu sistēmas prasības, investīcijas zaļās un digitālās tehnoloģijās un praksē, t.sk., atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes jomā, atbalsts ilgtspējīgām praksēm kā precīzā lauksaimniecība, bioloģiskās lauksaimniecība – ekoshēmas un agrovide, atbalsts ilgtspējīgai mežsaimniecībai, konsultācijas, zināšanu pārnese, inovācijas un atbalsts īso piegādes ķēžu veicināšanai (LEADER).

Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna pasākumu devums EK Zaļā kursa mērķu sasniegšanā ir par 50% samazināt ķīmisko pesticīdu kopējo izmantojumu un samazināt bīstamāko pesticīdu izmantojumu, Latvijā samazinājums par 18%. Par 50 % samazināt barības vielu zudumu, turklāt nodrošinot, ka nepasliktinās augsnes auglība. Tādējādi līdz 2030.gadam mēslošanas līdzekļu izmantošana tiks samazināta par vismaz 20%, Latvijā Lietojuma samazinājums paredzēts par 18,3%. 25% ES lauksaimniecības zemes izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā, Latvijā paredzēts, ka bioloģiski apsaimniekotās LIZ īpatsvars pieaugs līdz 20% 2027.gadā. Par 50% samazināt lauksaimniecības dzīvniekiem un akvakultūrai paredzētu antimikrobiālo līdzekļu pārdevumu, Latvijā paredzēts nodrošināt antimikrobiālo līdzekļu pārdošanas apjomu references rādītāja nepaaugstināšanos. 10% lauksaimniecības zemes platību padarīt par tādām, kurās ir daudzveidības ziņā augstvērtīgi ainavas elementi, Latvijā jau šobrīd Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) īpatsvars ar dažādām ainavas iezīmēm jau ir 16,8 %. 100% piekļuve ātram platjoslas internetam lauku apvidos līdz 2025.gadam, Latvijā paredzēts sasniegt ar ERAF un Atveseļošanās un noturības mehānisma pieejamo finansējumu. Lai saņemtu platībmaksājumus pilnā apmērā, lauksaimniekam ir jānodrošina nosacījumu sistēmas prasību izpilde. Nosacījumu sistēma aptver konkrētas jomas - klimats un vide, tostarp ūdens, augsne un ekosistēmu bioloģiskā daudzveidība; sabiedrības veselība un augu veselība un dzīvnieku labturība.

Ieviešot kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānu ir paredzēts sasniegt 88,81% no LIZ jeb 1,74 milj.ha, kur būs nodrošināti laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standarti, izpildot pamatnosacījumus, tiks atbalstīts 368 000 ha bioloģiskās lauksaimniecības platība, apmācīti un konsultēti 23 000 lauku uzņēmēju.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs U. Mitrevics uzsvēra, ka svarīgi ir sekot līdzi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāna 2023. – 2027.gadam vidējā termiņa izvērtējumam. Pēc sniegtās informācijas ZM sagatavos vidējā termiņa izvērtējumu līdz 2025.gada februārim. 2025.gada pavasarī Ilgtspējīgas attīstības komisijas atkārtoti aicinās ZM, lai iepazītos ar starpziņojuma , kā izvirzītie mērķi tiek sasniegti.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv