Zemes dzīļu resursu izmantošanas izaicinājumi

Komisijas darba gaitā tika apspriesti šādas tēmas:

 • Kādas iespējas valsts ilgtspējīgai attīstībai var sniegt izmaiņas tiesību aktos, izmaiņas valsts pārvaldes “biznesa procesos” un ieguldījumi informācijas popularizēšanā par Latvijas zemes dzīlēm?
 • Latvijas ģeoloģiskās izpētes attīstības posmi
 • Zemes dzīļu resursu izmantošanas risinājumi
 • Latvijas ģeoloģija un kalnrūpniecība

Kādi ir kalnrūpniecības pamatprincipi:

 • —Dabas resursi (minerāli) nodrošina nāciju ekonomisko neatkarību un pastāvību, tas ir visas sabiedrības labums
 • —Daži resursi (minerāli) ir pieejami ierobežotā apjomā un reti sastopami, tie nav izvietoti vienmērīgi, tie koncentrējas tikai dažās teritorijās, tie “neatzīst” administratīvās vai īpašumu robežas
 • —Valstis ir ieinteresētas savu resursu izpētē un minerālu ieguvē, jo tas kalpo par ekonomikas dzinējspēku.
 • —Ikvienam un visiem ir tiesības iegūt resursus likumā noteiktā kārtībā
 • —Ikvienam pienākas taisnīga samaksa par labumu izmantošanu.

 

 

Rīgas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanas iespējas


Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta pārstāvji prezentēja Rīgu - kā Ziemeļeiropas metropoli.

2015.gada 10.februārī notika seminārs par ēku energoefektivitātes pasākumu veicināšanu.

Diskusijas saturs:

1. Ēku energoefektivitātes pasākumu veicināšana Latvijā – ieteikumi Saeimas deputātiem Brīvības un solidaritātes fonda prezentācija.

2.  Sistēmiska pieeja Latvijas ēku energoefektivitātes pasākumu modelēšanā. Ieteikumi Saeimas deputātiem. Andra Blumberga,  RTU profesore.

3. Ekonomikas Ministrijas prezentācija – plānotās likumdošanas izmaiņas un atbalsta pasākumi.

Trešdienas komisijas sēdē " Pašvaldību loma uzņēmējdarbībā''.

Latvijas Pašvaldību savienības prezentācija, referents Edvīns Bartkevičs, LPS padomnieks


Diskusiju saturs:

 • Pēc kādiem parametriem/kritērijiem jādefinē pašvaldības iesaiste uzņēmējdarbības stimulēšanā savā teritorijā?
 1. Pašvaldību funkcijas "sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu" vienota interpretācija;
 2. Pašvaldību rīcībā esošie instrumenti uzņēmējdarbības atbalstam pašvaldībām noteikto citu autonomo funkciju ietvaros;
 3. Likuma Par pašvaldībām (12.pants):" Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu" vienota interpretācija attiecībā uz atbalstu uzņēmējdarbībai.
 4. Tieša pašvaldības iesaiste uzņēmējdarbībā, esošā prakse un likumdošana;
 • Kapitālsabiedrības, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu
 • Kooperatīvās sabiedrības, saskaņā ar kooperatīvo sabiedrību likumu
 • Vai pastāvošais vienotais normatīvais regulējums ir pietiekošs? Vai ir nepieciešams pašvaldību lomu paplašināt, vai samazināt? Tai skaitā, dabas resursu efektīgai izmantošanai.
 • Kādas ir atšķirības pašvaldību iespējās un darbības praktiskajās darbībās lauku teritorijās un pilsētās?
 • Vai pastāvošais vienotais normatīvais regulējums ir pietiekošs?
 • Kādi normatīvie akti jāpilnveido?

 

Uzaicināti: pašvaldību vadītāji, Valsts kontrole, LTRK un Konkurences padome

Šodien Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde ar Demogrāfijas lietu apakškomisiju.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv