Atbildes projekts Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par Saeimas paziņojuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas" 1. un 2.punktā dotā uzdevuma izpildi).

Pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbībai – infrastruktūras attīstība un pašvaldību nekustamo īpašumu efektīva izmantošana.

Problēmas un risinājumi pašvaldību   nekustamo īpašumu efektīvai izmantošanai.

Studentu biznesa projektu konkurss "Radām novadam".

Par valsts īpašumu izmantošanu un iespējamo rīcību īpašumu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanā.

Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam īstenošanas gaita un resursu izlietojums.