Par 2022.gada Latgales kongresa rezolūcijā iekļautajiem priekšlikumiem.

 

 Par Saeimas lēmuma “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi” izpildi.

Par ilgtspējīgu, efektīvu un taisnīgu veselības aprūpes finansēšanu Latvijā.

 Par Eiropas zaļā kursa atbalsta programmu 2021. - 2027. gadam sektorāliem mērķiem un rīcības virzieniem.

 

Ziņojums par Latvijas Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķu 2020-30 īstenošanu.